Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

Arbeidet med Bygdebok for Stor-Elvdal - Grend og slekt 3-4 er i gang igjen.

Arbeidet med Grend og slekt 3 og 4 var i sluttfasen da prosjekttiden utløp den 31.12.2020. Etter et opphold siden slutten av mars i år, er det dermed gledelig at arbeidet med innspurten nå kan settes i gang for fullt!

Den 09.06 ble det inngått en ny avtale med bygdebokforfatter Vegard Sæther, med sluttføring av arbeidet senest innen utgangen av 2021. Stor-Elvdal historielag stiller fortsatt sitt kilde- og bildemateriale til disposisjon, og selv om mesteparten av kildeinnsamlingen og bearbeidingen nå er ferdig, vil det fortsatt være behov for bidrag fra frivillige enkeltpersoner.

Bygdebokkomiteen er klar for innspurten - Klikk for stort bildeBygdebokkomiteen er klar for innspurten. SEK   

Manus til bind 3 (Koppangområdet) er sendt til bearbeiding hos forlegger, mens det gjenstår en del arbeid med bind 4 (Fra Tresen og nordover til og med Atndalen)

Utgivelsesdato vil først kunne tidfestes når ferdig korrekturlest manus er oversendt vår forlegger Bokstav og Bilde AS.

Prosjektet viste seg nok en gang å være så omfattende at avtaler og tidsfrister ikke holdt, men det var vanskelig å se for seg en alternativ løsning som ikke ville innebære budsjettutvidelse og økt tidsbruk. Kommunestyret vedtok den 28.04 at bygdebokprosjektet skulle sluttføres innenfor en økt ramme på inntil kr 300 000, og arbeidet med å finne en god løsning ble igangsatt umiddelbart.

Vi er klar over at mange nå har ventet lenge på disse bøkene, men er temmelig sikre på at resultatet blir så bra at bøkene vil fortjene en hedersplass som oppslagsverk i mange, mange år framover. 

Litt bakgrunnsinformasjon om bygdebokprosjektet.

Det er i år hele 15 år siden vedtak i kommunestyret om utarbeidelse av bygdebok for Stor-Elvdal under mottoet «alle skal med». Dette i motsetning til Anders Fosvolds bygdebok fra 1937 som i hovedsak omhandlet de større gårdene, mens småbruk og husmannsplasser ble avspist med minimal omtale.

Historiker Håvard Kongsrud ble ansatt som bygdebokforfatter i 100% engasjement for å skrive 3 bind av gards- og slektshistorie i perioden 2007-2011. Prosjektet viste seg å være langt mer omfattende og tidkrevende enn antatt, og med behov for omfattende innsats fra frivillige som bistod med innsamling og bearbeiding av bilder og annet kildemateriale. Framdriftsplanen sprakk nokså snart, og først i desember 2011 kunne Grend og slekt 1 lanseres for et en fullsatt kirkestue på Strand. Boka omfattet søndre del av bygda til og med Mykleby og var på rundt 700 sider!

Tidsrammen og budsjettet for prosjektet hadde nå gått på en solid sprekk, og det var usikkert hvor lang tid det ville ta å fullføre hele gards- og slektshistorien vår. Forfatter Kongsrud hadde sluttet hos oss, men hadde utarbeidet en framdriftsplan på totalt 4 år for de resterende to planlagte bindene. Dette på bakgrunn av de erfaringene en nå hadde.

Den 15.01.2014 vedtok kommunestyret at arbeidet med bygdeboka skulle gjenopptas, og ny forfatter ansettes. Lektor og fagforfatter Vegard Sæther ble ansatt i 100% engasjement for perioden 15.08.2014 -31.08. 2018. Oppdraget var «utarbeidelse og skriving av gjenstående del av planlagt gards- og slektshistorie for Stor-Elvdal kommune»

Høsten 2017 ble det klart at tidsrammen for planlagt utgivelse av Grend og slekt 2 var for ambisiøs, noe det ble grundig redegjort for i rapport og forslag til revidert framdriftsplan for prosjektet.

Manus til bind 2 ble levert til forlegger våren 2018, Grend og slekt 2 var salgsklar i slutten av juni 2018.

Politikerne vedtok samtidig fullføring av det siste bindet, Grend og slekt 3 som skulle ta for seg Koppang og området nordover til grensen mot gamle Sollia kommune. Tidsrammen ble utvidet med en endelig sluttdato satt til 31.12.2020.

Bestillingen «alle skal med» skaper naturlig nok store forventninger ute hos storelvdølene som forventer å finne en god og korrekt omtale av nettopp sin familie og eiendom i bygdeboka. Her kreves nitid innsats med å nøste opp alle eiendomsoverdragelser, hendelser og personforflytninger opp gjennom tidene, og – ikke minst- flette det hele sammen med historiske hendelser og begivenheter slik at bokverket til slutt kunne framstå som profesjonelt, leservennlig, oversiktlig, lesverdig og korrekt. En stasjonsby som kommunesenteret Koppang har i tillegg en helt annen dynamikk enn de mer tradisjonelle og uoversiktlige grendene.

Utover høsten ble innleveringsdato for manus til forlegger forskjøvet, men oppsatt sluttdato syntes fortsatt innen rekkevidde. Omfang av gjenstående arbeid ble tydelig etter at utarbeidet manusutkast var tilsendt.

En bygdebok bør betraktes som en investering for framtiden, og vil glede både nåværende og kommende generasjoner. Grend og slekt 1 og 2 framstår som praktverk i sjangeren, og vi får mye ros både for utforming og innhold også fra eksterne fagmiljøer.

Det var derfor enighet i kommunestyret om at det ville være svært uheldig å stoppe arbeidet like før målstreken. Den 28.04.21 ble det vedtatt at administrasjonen skulle ha anledning til å framforhandle en avtale om sluttføring av prosjektet med en budsjettramme på inntil kr 300 000.

Vi er nå helt i innspurten på et prosjekt som ble vedtatt av KS i 2006. Grend og slekt 1 ble utgitt i desember 2011 mens bind 2 ble lansert i juni 2018. Grend og slekt 3-4 skal være klare for salg i løpet av 2021.  

Til toppen