Årlig gebyr for tilsyn på private avløpsanlegg

Kommunestyret i Stor-Elvdal kommune har vedtatt å innføre gebyr for tilsyn med private (mindre) avløpsanlegg fra og med 2022.  Gebyret skal betales for eiendommer med innlagt vann, og som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett. Dette er et årlig beløp som skal finansiere alt arbeid kommunen utfører for å hindre forurensning fra mindre private avløpsanlegg. Gebyret faktureres nå i september.

Gebyrsatsene finnes i gjeldende gebyrregulativ for Stor-Elvdal kommune. Dette vedtas årlig av kommunestyret.

Sats for 2022 er kr 650,-

Betalingsinformasjon

  • Boliger/fritidsboliger med innlagt vann (kommunal- eller privat vannforsyning), og som ikke er tilknyttet kommunalt avløp, skal betale gebyr.
  • Det betales kun en avgift pr. avløpsanlegg, så for felles anlegg blir gebyret fordelt på antall boenheter som er tilknyttet
  • Bygninger som ikke har innlagt vann (f.eks. har vann til yttervegg og biologisk toalett), skal ikke betale dette gebyret. Det samme gjelder dersom boligen er tilknyttet kommunalt avløp eller privat renseanlegg som dekker mer enn 10 boliger.
  • Eiendommer som er ubebodd i mer enn et kalenderår kan søke fritak fra å betale tilsynsgebyr.
  • Forutsetning for å få slikt fritak er at anlegget (slamavskiller/-tank/renseanlegg) tømmes fullstendig og boligen er frakoblet vannforsyning.
  • Som dokumentasjon er det tilstrekkelig at kommunen mottar tømmerapport fra kommunens slamentreprenør og at godkjent rørlegger stenger og plomberer vanninntaket, og bekrefter dette overfor kommunen. Eier plikter selv å informere kommunen når boligen seinere skal tas i bruk.
  • Abonnenten bærer alle kostnader med stenging og plombering av vanntilførsel. Dersom abonnenten bestiller tømming av avløpsanlegget utenom tur (ekstratømming), må han/hun i tillegg betale gebyr for ekstratømming i samsvar med kommunens gebyrregulativ.
  • Kommunen vil følge opp hvorvidt en eiendom med fritak fortsatt står ubebodd.

Ta kontakt med kommunen dersom du ikke skal betale tilsynsgebyr, men likevel blir fakturert.

Til toppen