Dialogmøte

20. mai ble del 2 av dialogseminaret gjennomført.

Agenda for dialogmøte del 2

Sollia skole - utredning: Telemarksforskning presentere prosjektet så langt. Dialog med kommunestyret, før de starter opp arbeidet med intervjuer. Kommunestyret forbereder seg på innspill og dialog med Telemarksforskning denne dagen.

KF kommuneskogen og Stor-Elvdal kirkelige fellesråd: Disse inviteres til innspill for økonomiplanperioden.

Ungdomsrådet: Presenterer tre konkrete tiltak med kostnadsramme for å beholde innbyggere - og eller få
vekst i innbyggertallet.

Økonomiplan: Partienes innspill presenteres og gruppene jobber videre med disse innspillene.

Rådmannen oppsummerer møtet

Dialogseminaret del 1 og del 2 har vært en ny måte å gjennomføre dialogen med kommunestyret på. Politikerne har i større grad enn tidligere fått tatt del i økonomiplan, slik de bør, og jobbet godt med arbeidsoppgavene som var sendt ut. Således har administrasjonen en mindre rolle enn tidligere år. 

Målet med å gjøre det på denne måten er at vi skal gjennom og vedta en økonomiplan med
konsekvenser i første møte etter sommeren. Videre vil vedtatt økonomiplan legge føringer
inn mot budsjettarbeidet 2023. Uansett vil jeg love at dette blir krevende basert på det som
har blitt sagt i dag.

Avklaringen med Telemarksforskning opplevde jeg som nyttig og det var tillit til at de var godt
egnet for oppdraget. Rådmannen tror også at det var nyttig for Telemarksforskning å få
innspill med seg tilbake i det videre arbeidet.

KF kommuneskogen fortalte oss om muligheter og begrensninger som er nyttige å ta med
seg i det videre arbeidet.

Rådmannen takket økonomisjefen og representanten Bie for orienteringene fra kirkevergen
og fellesrådet. Samtidig blir det viktig at kirkevergen deltar på høsten dialogmøte om
budsjett.

Eiendomsinvesteringer skal være basert på kost nytte vurderinger og samlede synergier. Et
annet elementer som gruppene trakk frem var dette med attraktivitet inn mot rekruttering og
formålsbygg.

Salg og avhending av eiendom
- Bred enighet om at fortgang i disse prosessene
- Tallfeste tiltak og prosjekter
- Involvering av innbyggere og råd/utvalg blir viktig – «hele bygda må med»

VA (vann- og avløp)
Det er en forståelse for at det er ett stort etterslep på dette område. Vi skal være klar over at
er et selvkostområde og at investeringene vil medføre vesentlige økte gebyrer.

Gruppene ønsker fortgang i 1-10 skole prosjektet.
Saksgrunnlaget uten innstilling vil komme til drøfting i arbeidsmøte 8.juni i KS.

Økonomiplanen skal som kjent gå i 4 år, men samtidig bør vi tenke lenger frem (5-10 år) noe
bør som innarbeides i fremtidige planer. Alle investeringer og prosjekter må og skal
gjenspeile demografien i kommunen.

Flere grupper ønsker å evaluere hvordan kommunene er organisert på. Ledere og
tillitsvalgtes tilbakemelding om dagens struktur blir helt sentralt i dette spørsmålet.

Til toppen