Endelig tilsynsrapport fra Statsforvalteren - Internkontroll skolemiljø

Stor-Elvdal kommune har hatt tilsyn fra Statsforvalteren angående kommunens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø.

Tilsynet med Stor-Elvdal kommune er en del av et felles nasjonalt tilsyn. Les mer om felles nasjonalt tilsyn her. Statsforvalteren åpnet tilsyn 26.01.22 hvor formålet var å kontrollere om kommunen gjennom internkontrollen sikrer at:

  • alle som arbeider på skolen oppfyller varslingsplikten ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. kommuneloven § 25-1
  • skolen oppfyller undersøkelsesplikten ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, jf. kommuneloven § 25-1
  • skolen ivaretar plikten til å sette inn tiltak etter opplæringsloven §§ 9 A-4 og 9 A-5, slik at eleven får et trygt og godt skolemiljø, jf. kommuneloven § 25-1
  • skoleeier blir varslet om saker der det er mistanke om eller kjennskap til at en som arbeider på skolen krenker en elev, og om skoleeier sørger for at saken blir undersøkt og at det blir satt inn tiltak, jf. 9 A-5, jf. kommuneloven § 25-1

Tilsynet avdekket avvik knyttet til tre av kulepunktene. Tilsynsrapporten viser at:

  • Kommunen ikke har sikret at plikten til å varsle i skolemiljøsaker er oppfylt
  • Kommunen ikke har sikret at plikten til å undersøke i skolemiljøsaker er oppfylt
  • Kommunen ikke har sikret at plikten til å sette inn tiltak i skolemiljøsaker er oppfylt

Hele rapporten finnes her: Endelig tilsynsrapport - vedtak med pålegg om retting (PDF, 3 MB)

Kommunen tar rapporten på høyeste alvor og har med bakgrunn i funnene utarbeidet en plan for retting av avvik, og er i gang med dette arbeidet. Kommunen er fornøyd med at Statsforvalteren har tilbudt oppfølging og veiledning i tiden som kommer.

Statsforvalteren ber kommunen om å iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når påleggene er rettet, skal kommunen erklære at retting er gjennomført og redegjøre for hvordan det er rettet. Frist for innsending er 31.01.2023.

Til toppen