Koppangsøyene blir Utvalgt kulturlandskap

Sammen med fem andre kulturlandskap blir Koppangsøyene en del av totalt 51 Utvalgte kulturlandskap fra 2023.

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet leverte Riksantikvaren, Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet 14. oktober 2021 en tilråding om utvidelse av områder innenfor ordningen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket. De anbefalte å utvide med fem nye utvalgte kulturlandskap i 2022 og 2023. 

De fem nye områdene dekker et vidt spenn av områdetyper - fra Norges eldste kjøpstad fra vikingtid med omkringliggende jordbrukslandskap som ligger i en av de tettest befolka delene av Østlandet (Kaupang), til særegne fiskerbondelandskap aller ytterst ved kysten på Vestlandet (Utsira) og i Nord-Norge (Eggum-Unstad-Uttakleiv-HauklandVik/Vestvågøy), til moderne jordbrukslandskap med lang brukshistorie i dalførene på indre Østlandet (Koppangsøyene) og Nordvestlandet (Eikesdalen). 

Hva er Utvalgte kulturlandskap

Landskapene er valgt ut fordi de er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold av områder over hele landet. Folkene som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom både tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv. Støtte fra myndighetshold skal bidra til at disse verdiene blir med oss inn i framtida.

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket er en tverrfaglig, felles satsing mellom Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Satsingen skal sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Arbeidet med å velge ut områder startet tilbake i 2008. I 2021 har vi 46 områder som viser mangfoldet av norske jordbrukslandskap.  I 2021 var den økonomiske rammen for ordningen 38 millioner kroner.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Til toppen