Leiekjøringsløyver i Stor-Elvdal – søknadsfrist 15. august

Du kan nå søke leiekjøringsløyve for snøskuter.

Leiekjøringsløyve (ervervsløyve) kan ifølge forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gis til fastboende som med snøskuter i ervervsmessig øyemed vil påta seg:

  • transport mellom bilveg og hytte,
  • tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag,
  • transport for massemedia på reportasjeoppdrag,
  • transport av funksjonshemmede,
  • transport av ved,
  • transport etter dispensasjon i medhold av forskriftens § 6.

Vi gjør oppmerksom på at de som har hatt løyve de 4 siste åra, vil bli prioritert framfor nye søkere. Men dette er under forutsetning av at vilkårene i tidligere løyve er oppfylt og at innehaver av løyve har utført en del oppdrag. Det er en forutsetning at den som søker er bosatt i Stor-Elvdal kommune.

Det er den enkelte leiekjører sitt eget ansvar å besørge grunneiers tillatelse til motorferdsel i aktuelle områder før eventuell kjøring tar til.

Søknadsskjema

Digitalt søknadsskjema krever elektronisk ID.

eller

Søknadskjema (papirskjema) 

Skjema på papir sendes pr. e-post til: 
postmottak@stor-elvdal.kommune.no
eller pr. post til:
Stor-Elvdal kommune
2480 Koppang

Har du spørsmål ta kontakt. Kontaktinformasjon finner du under.

Kontakt oss

Ann Kristin Sjøenden
Rådgiver jordbruk
E-post
Telefon 940 08 554
Til toppen