Nystu sommeren 2024-  blir det liv på tun og i stuer?

Nytt arbeidsmøte om Nystu Trønnes i Rødbygningen den 23.05 kl 18.00.

Agenda: 

  • Etablering av ressurs- /arbeidsgruppe for videre arbeid med organisering og eierskap til Nystu Trønnes

Det forutsettes denne gangen at de som møter opp også vil bidra videre. Ta gjerne kontakt dersom du vil delta, men er forhindret på den aktuelle datoen. 

Åpent arbeidsmøte om Nystu Trønnes samlet en engasjert og fulltallig forsamling på Aktivitetshuset den 30. januar. Et førtitalls deltakere deltok engasjert i gruppearbeid og diskusjoner.  Oppsummeringen fra arbeidsmøtet ble videreformidlet til kommunestyret som behandlet saken den 30.03 og deretter fattet følgende vedtak: 

Vedtak i PS 2024/16 – Forslag til videre prosess i etterkant av kommunestyrets vedtak om salg av Nystu Trønnes.

Vedtak i kommunestyremøtet den 20.03.2024:

  • Kommunedirektøren gis fullmakt til å utarbeide en konkret plan for avvikling av kommunalt eierskap til Nystu Trønnes.  Arealavgrensning, salgsvilkår, heftelser og håndtering av løsøre må vurderes og avklares.
  • Inventar og verdigjenstander tilhørende museet skal kartlegges av museumsfaglig personell og vurderes for salg.
  • Løsninger som gjør det mulig for frivillige lag og foreninger å overta eierskap til anlegget skal utredes før en legger Nystu Trønnes ut for salg på det åpne markedet.
  • Det forutsettes at det finnes tilstrekkelig lokalt engasjement, og at en frivillig gruppe eller forening påtar seg oppgaven med å utrede konkrete og realiserbare løsninger
  • Arbeidet med å utrede alternative eierløsninger foretas av frivillig lag eller forening, men med nødvendig bistand fra administrasjonen. Kostnader til dette arbeidet holdes lavest mulig, og skal i hovedsak være egeninnsats eller eksterne midler det søkes om.
  • Kostnader til strøm, forsikring og nødvendige vaktmestertjenester innarbeides på et minimumsnivå i budsjettet for 2024.

I etterkant av den politiske behandlingen, har kulturavdelingen hatt kontakt med ulike faginstanser for å få noe bedre oversikt over muligheter og begrensninger for et anlegg som Nystu Trønnes.  Fortidsminneforeningen viste positiv interesse for Nystu, og kom på besøk den 11.04 med både generalsekretær, sentrale og lokale styremedlemmer for å bli bedre kjent med anlegget og danne seg et inntrykk av det lokale engasjementet for stedet. Historielaget stilte her med fire deltakere, mens Jan Tore Myrbakken og Janne Mellum var vertskap

Et forutsigbart og formelt organisert samarbeid med en lokal interessegruppe i form av venneforening eller liknende er en forutsetning for forpliktende samarbeid med Fortidsminneforeningen, men er også avgjørende for å kunne få på plass en organisering basert på lokale krefter uten kommunen som eier.  

 Alternativt er administrasjonen pålagt å iverksette kommunestyrets vedtak om å igangsette en salgsprosess.

Historikk og informasjon - Nystu

 

Janne Mellum (Enhetsleder samfunn og kultur)
Jan Tore Myrbakken (Enhetsleder eiendom og byggteknisk drift) 
Camilla Anderson (Enhetsleder forvaltning)

Til toppen