Positivt årsresultat for Stor-Elvdal kommune i 2020

Stor-Elvdal kommune har nå oversendt regnskapet for 2020 til revisjon. Her ligger det an til at kommunen får et netto driftsresultat på 8,3 millioner kroner (2,90 %) i pluss for 2020.

Regnskapsresultatet har forbedret seg noe fra anslagene i høst, da det var knyttet usikkerhet til både utgifter og inntekter rundt pandemien for kommunen. Resultatet skyldes summen av flere forhold, der de to viktigste forklaringsfaktorene er lavere lønnsoppgjør sentralt og ekstraordinært utbytte fra Innlandet Energi Holding AS. Vi hadde også et relativt lavt sykefravær i 2020.

Kunnskapen om endringer for lønn og pensjon kom utover høsten etter hvert som de sentrale lønnsoppgjørene ble ferdige. Det ble også vedtatt ulike driftstiltak for 2020 for å redusere driftsnivået til kommunen. Disse er stort sett effektuert gjennom året og bidratt til å tilpasse driften basert på rammene.

Resultatet for 2020 gir et midlertidig pusterom og en trygghet som nå gjør det mulig å følge den planlagte kursen innen drift og investeringer i både kommuneplanen og økonomiplanen. De faktorer som har muliggjort resultatet i regnskapet og veksten i frie fond er av midlertidig karakter og er også tett knyttet til virkninger av pandemi. Pandemien har også forsinket andre strategiske prosesser og daglig drift slik vi kjenner den. 

Rådmannen legger til grunn at rammevilkårene for kommunens økonomi gradvis normaliseres og at midlertidig lavere lønnsvekst og renter gradvis erstattes med mer forutsigbare rammevilkår i kommende år.

Det er gledelig at vi leverer slike resultater og jeg vil rette en stor takk til alle ansatte for den jobben som er gjort i det spesielt krevende fjoråret. Jeg imponert over hvordan ansatte har taklet stort press og endringer, parallelt med ulike utfordringer inn mot pandemien, sier rådmann Leif Harald Walle. Oppsummert er økonomien til Stor-Elvdal kommune inne i en positiv utvikling, fondene er styrket og likviditeten er tilfredsstillende. Med fjorårets resultat med oss som inspirasjon, kompetente ansatte og et politisk lederskap som både vil prioritere og omstille tjenester, har vi et godt utgangspunkt for videre utvikling av Stor-Elvdal, avslutter rådmannen.

Til toppen