Rådmannens budsjettforslag 2022 med økonomiplan 2022-2025

Illustrasjon  

Et budsjett som styrker målene i kommuneplanen

Rådmannens forslag til budsjett 2022 og handlingsplan 2022 – 2025 er innrettet slik at kommunen holder en stø kurs framover der kommuneplanens hovedmål ligger til grunn.

  • Stor-Elvdal kommune skal være en god kommune å vokse opp i, der alle barn og unge får mulighet til å realisere sitt fulle potensiale når det gjelder læring og utvikling
  • Stor-Elvdal kommune skal bidra til å oppfylle nasjonale miljømål og være en foregangskommune som planlegger for et klima i endring og en grønnere hverdag.
  • Stor-Elvdal skal legge vekt på stedsutvikling og skape grunnlag for en fremtidsrettet næringsutvikling og vekst i kommunen, herunder grønn næring og bio-økonomi.
  • Stor-Elvdal kommune skal sørge for god dialog og medvirkning for å oppnå økt selvhjulpenhet, mestring og læring for å redusere den enkeltes behov for helse- og omsorgstjenester.
  • Videreutvikle interne tjenester med sikte på riktig kvalitet og ta i bruk ny teknologi

Det er et stramt budsjett som i grove trekk viderefører dagens driftsrammer. Etter flere år med til dels kraftige kutt mener rådmannen at det er riktig og viktig å konsolidere driften på dagens nivå, så langt det er mulig innenfor de rammene kommunen har. Det er derfor i størst mulig grad unngått å gå inn på de store kuttene. Dette er en bevisst prioritering som også vil bidra til å skape mest mulig ro og stabilitet i organisasjonen neste år etter en turbulent og svært krevende periode.

For neste år foreslår også rådmannen ressurser fra disposisjonsfondet til blant annet bredbåndsutbygging, prosjektering og maling av tre kirkene Strand kirke, Evenstad kapell og Atnosen kirke.

Stor-Elvdal har opparbeidet et godt økonomisk handlingsrom grunnet brukbar likviditet, god avsetning de senere årene til disposisjonsfond og lav gjeldsbelastning. Dette handlingsrommet tas nå i stor grad ut gjennom en høy investeringstakt. Med investeringene blir Stor-Elvdal mer attraktiv, men samtidig skal og må vi rasjonalisere driften når det bygges ny barnehage, fritidsklubb og frivillighetssentral, når svømmebasseng og gymsal blir påbegynt, sammen med rehabilitering av Nav - lokaler. Det forutsettes også oppstart i prosjektet for nye omsorgsboliger og helsehus neste år. Enkeltprosjekt og summen av prosjekter vil kreve mye av egen organisasjon i tillegg til ordinær tjenesteyting.

Med rådmannens forslag til den fireårige handlings- og økonomiplanen gis det rom for gode velferdstjenester i Stor-Elvdal med viktige investeringer i eldreomsorg, oppvekst og energiøkonomisering. Men det forutsetter fokus på omstilling og effektivisering. Omstilling til en grønnere og mer miljøvennlig hverdag og effektivisering for å sikre at hver krone brukes på best mulig måte.  

Økonomiplan 2022-2025 med Årsbudsjett 2022 - Rådmannens forslag (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1 - Selvkost VAR Årsbudsjett 2022 Rådmannens forslag (PDF, 2 MB)

Vedlegg 2 - IKT samarbeidet SÅTE - Rådmannens forslag (PDF, 838 kB)

Kommunale gebyrer 2022 - Rådmannens forslag (PDF, 942 kB)

Godtgjøring ombudsmenn_forslag fom B2022_03.11.2021 (PDF, 334 kB)

Til toppen