Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

For å hindre at smitten skal spre seg til områder i landet med lite smitte, innfører regjeringen etter råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet strengere nasjonale tiltak. Tiltakene trer i kraft fra midnatt, natt til torsdag 25. mars og gjelder inntil videre. Det skal gjøres en ny vurdering innen 12. april.

Du kan lese om tiltakene her

I tillegg har Stor-Elvdal kommune vedtatt et lokalt påbud om bruk av munnbind i perioden fra og med torsdag 25. mars til og med tirsdag 6. april 2021:

Forskrift om midlertidige tiltak for å forebygge koronasmitte (covid19) i Stor-Elvdal kommune

Hjemmel: Fastsatt av Stor-Elvdal kommune kommune v/kriseledelsen (følger av vedtakshjemmel) den 22.03.2021 med hjemmel i smittevernloven § 4-1.

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye eller der potensialet for smittespredning er stort.

§ 2. Bakgrunn

Smittesituasjonen i Sør-Østerdal regionen er per 22.03.2021 økende og uoversiktlig. Kriseledelsen i Stor-Elvdal har i møte 22.03.2021 fattet beslutning om at det skal vedtas en lokal forskrift med utgangspunkt i covid-19-forskriftens kapittel 5B. Forsterkede smitteverntiltak i enkelte kommuner – høyt tiltaksnivå.

§ 3. Virkeområde

Forskriften gjelder i Stor-Elvdal kommune

§ 3a. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssyns hus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i busser. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i bussen, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av bussen. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i bussen.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 4. Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale smittevernregler og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn bestemmelser i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.

§ 5. Straff

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

§ 6. Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft ved midnatt natt til 25.03.2021 med virkning straks etter kunngjøring og varer til og med 06.04.2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.

Til toppen