Tilskudd til inkludering av barn og unge

I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner for tilskudd til inkludering av barn og unge. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak som vil bli avklart i desember 2021.

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge", "Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn" og "Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom". 

Bufdirs utlysning for tilskudd til inkludering av barn og unge.

Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år. Innvilgelse av tilskuddsmidler utover ett år gjøres med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for det enkelte år.

Det skal søkes om tilskudd til ulike aktivitetstyper etter kriterier som er fastsatt i forskriften. Hver aktivitetstype har et eget søknadsskjema i søknadsportalen. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene. For eksempel vil ferieleir være én aktivitetstype, med et sett av kriterier og spørsmål i søknadsskjemaet, mens utlånssentral vil være en annen aktivitetstype med andre kriterier og andre spørsmål. Det står mer informasjon om de ulike aktivitetstypene i forskrift og i veileder til forskrift. Prosjekter som tidligere har fått støtte gjennom de tre tilskuddsordningene, skal i all hovedsak også kunne få tilskudd gjennom den nye ordningen.

Hvem kan søke?

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 
  • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
  • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
  • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. 
  • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
  • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet. 

Søknadsfrist er 17.desember 2021

Søknad leveres via Bufdirs søknadsportal

Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2022.

Rapporteringsfrist: 31. januar 2023. Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

Les mer om hvordan du bruker søknadsportalen på Bufdirs hjelpesider.

Til toppen