Varsel om flomfare - oransje nivå for nordvestlige deler av Stor-Elvdal kommune

NVE varsler om fare for jord-, sørpe- og flomskredfare på oransje nivå for store deler av Sør- og Midt-Norge. Flere jord- sørpe- og flomskred er forventet, og kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Framkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert.

Vannføringen ventes å øke i bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting. Fra onsdag ettermiddag til torsdag kveld ventes svært mye regn nordvest i Innlandet, 60-80 mm/24t. Dette kan føre til lokale oversvømmelser fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele. Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser.

 

Råd

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker). Rens stikkrenner, kummer og andre vannveier, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner. Beredskapsmyndigheter i Innlandet er forberedt på at også bebyggelse og infrastruktur for øvrig kan bli utsatt for alvorlige hendelser.

 

Betydning av varselnivå

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder. Gjentaksintervallet er mer enn 5 år. Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader. Oransje nivå er det nest høyeste av våre varslingsnivåer.

Stor-Elvdal kommune minner om at det fortsatt kan komme endringer på hvor farevarslet treffer.

Du kan lese mer på Varsom

Til toppen