Vassdragsmidler til tiltak og aktiviteter i Stor-Elvdal

Innlandet fylkeskommune har fordelt tilskudd gjennom ordningen fylkeskommunale vassdragsmidler og hele 4 av 14 tildelinger gikk til Stor-Elvdal!  

Ordningen er en videreføring av tilskudd til tiltak i tråd med handlingsplanen Vannbruksplan for Glomma og Femund/Trysilvassdraget.

Kr 55 000 til Skøytebane på Setningen i regi av Sollia bygdeutvalg. Tiltaket har sammenheng med bygdeutvalgets arbeid for økt trivsel og tilhørighet i bygda, og omfatter i denne omgang tilrettelegging for etablering av skøytebane på Setningen, slik at området også kan bli et samlingspunkt i vinterhalvåret.

Kr 55 000 til Stakerydding på Atnsjøen. Atna fiskeforening v/Anne Eline Streitlien. Tiltaket har sammenheng med Atna Fiskeforening sitt arbeid med tilrettelegging for fiske i Atnavassdraget, i denne omgang videreføring av arbeidet med fjerning av staker som tidligere hadde sin funksjon i forbindelse med fisket, men som nå er problem og et hinder for dagens fiske.

Kr 60 000 til Videreutvikling av Kjemsjøen friluftsområde og badeplass v/ Stor-Elvdal kommune. Tiltaket har sammenheng med arbeidet med utvikling av Kjemsjøen som friluftsområde og badeplass, i denne omgang opprensking av strandsonen, påfylling av sand, innkjøp av benker og bord, og beplantning med lavtvoksende stedstilpassede busker. 

Kr 35 000 til Tilrettelegging og opprusting av gapahuker og fiskeplasser Glomma fiskeforening v/Haaken W. Mathiesen. Tiltaket har sammenheng med Glomma fiskeforenings arbeid med tilrettelegging for fiske, i denne omgang tilrettelegging og opprusting av to gapahuker og fiskeplasser langs Glomma nord for Koppang, slik at de blir lett tilgjengelige. Tiltaket omfatter også utredning i forhold til tilrettelegging for rullestolbrukere.

Til toppen