Utredning skoledrift Sollia skole - Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommune ønsker bistand fra et eksternt konsulentmiljø for å utrede skoledriften ved Sollia skole. Dette skal gjøres i etterkant av kommunestyrevedtak 17.06.21.


Hensikten med utredningen er å presentere vurderinger og anbefalinger som skal baseres på følgende hovedpunkter:

  • Barnets beste med tanke på retten til et trygt og godt læringsmiljø, herunder også reiseveg.
  • Skolens betydning for lokalsamfunnet, kommunens ressurser og faglig forsvarlighet.

Vi vurderer dette slik at kommunen ønsker en utredning der vurderingskriteriene skal være barnets beste, prinsipp om nærskole, gode inne- og uteareal, skolefaglige vurderinger og økonomiske vurderinger. Kommunens driftsutgifter må tilpasses prognoser om fremtidige elevtall, og tjenestestrukturen innen oppvekst og forebygging må tilpasses dette. Utredningen må dermed komme frem til tiltak som sikrer en kostnadseffektiv drift, samtidig som den faglige kvaliteten på tilbudet opprettholdes. Det er også viktig at fremtidig tilbud er likeverdig for alle barn uavhengig av hvor i kommunen de bor. Rapporten skal utgjøre grunnlag i et politisk beslutningsgrunnlag for eventuelle endringer i tjenestestrukturen i kommunen. 

Til toppen