Utredning skoledrift Sollia skole - Stor-Elvdal kommune

1 Metode

  • Vi har benyttet oss av en metodikk som både inkluderer kvalitative intervjuer, statistisk informasjonsinnhenting og gjennomgang av aktuelle dokumenter fra kommunen som f.eks. plantegninger, demografianalyse og økonomianalyse. Intervjuene gir oss en mulighet til å gå i dybden på problemstillingene, mens de statistiske dataene sørger for en god bredde.
  • I vår oppdragsforståelse vektlegger vi at strukturendringer bør vurderes i forhold til hvordan kompetanse og kvalitet i skoler kan opprettholdes og utvikles over tid. Samhandling for å utvikle gode tjenester for barn og unge blir avgjørende, og sammenhengen mellom strukturer, måter vi arbeider på (prosess) og innholdskvaliteten i tjenestene er etter vår vurdering en sentral del av arbeidet. For å sikre relevans foreslår vi å belyse kvalitet med utgangspunkt i nasjonale styringsdokumenter. De mest sentrale er Fagfornyelsens overordnede del og LK 20, NOU 2019:23 Ny opplæringslov, Stortingsmelding 6 Tidlig innsats og inkluderende fellesskap, Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, og den kommende oppvekstreformen.
  • I gjennomføringen er det gjennomført intervjuer med ledere, tillitsvalgte og andre definerte målgrupper i skolen og kommunen for øvrig innenfor oppvekstfeltet. Kvalitative intervjuer bidrar til å gi oss en bedre innsikt og forståelse i lokale forhold. Det er også foretatt befaring av skoleanlegget.
  • Kommunens årlige tilstandsrapporter er gjennomgått og vurdert på skolefeltet i StorElvdal.
  • I våre kvantitative analyser har vi lagt vekt på å vurdere ressursbruk ved skolen sammenlignet med andre tilsvarende skoler

1.1 Metodiske utfordringer

  • Gjennom prosjektet har vi mottatt mye nyttig informasjon fra både kvantitative og kvalitative  kilder. Både kommunen, skolen og foreldregruppen har stilt opp med nyttig innsikt og synspunkter underveis i prosessen.
  • Utfordringen med kvantitative data som er innhentet i forbindelse med utredningen er at datasettet er såpass lite at det ikke er sikkert at dataene er representative. 
    – Forholdene er så små at forhold rundt enkeltelever kan gjøre direkte utslag.
  • Hensynet til personvern har vært den største utfordringen med utredningen. Ved utarbeidelsen av rapporten har innspill fra intervjuer o.l. vært viktige. Imidlertid har det vært krevende å bruke dette i sin fulle bredde i vår rapport. Årsaken til dette er at forholdene rundt skolen er så små at det er vanskelig å omtale enkelte forhold detaljert uten at det går på bekostning av personvernet. Vi har derfor vært nødt til å være mindre konkrete i omtale av lokale og sosiale forhold enn vi normalt kan være i denne type utredninger.
Til toppen