Utredning skoledrift Sollia skole - Stor-Elvdal kommune

4 Mulige løsninger

  • I denne utredningen har vi vurdert hva som er det beste for barna, bygda og for kommunens økonomi.
  • Miljøet ved Sollia skole er svært lite, og en stor andel av foreldrene har, av ulike årsaker, valgt å søke barna sine over til andre skoler.
  • Vi mener at barna vil ha mest utbytte av å gå på en litt større skole enn Sollia.
  • For bygdas del vil det totalt sett være en fordel å ha en skole i nærmiljøet.
  • Skolen er isolert sett dyr å drive økonomisk, men siden skolen er så liten blir denne merkostnaden i stor grad dekket opp av det øremerkede tilskuddet på 500 000 kr pr skole.

Totalt sett har vi kommet frem til at det er 3 alternative løsninger for fremtiden i Sollia.

1. Beholde dagens skoletilbud ved Sollia skole

Utfordrende med tanke på hvor få elever som går ved skolen i dag og i nærmeste fremtid. Det er lite utsikter til at det blir flere elever, og hvis en fortsetter praksisen med fritt skolevalg må en anta at det også fremover vil være en stor andel av familiene som velger å søke barna sine over til andre skoler.

2. Legge ned Sollia skole

Dette vil gi barna tilgang til et større faglig og sosialt skolemiljø. Løsningen er noe utfordrende i forhold til skyssordninger og avstand. En bør i så fall gå i dialog med fylkeskommunen om muligheter for direkte bussrute til Folldal og Koppang. I alternativet med Venabygd Montesorriskole er det behov for mer fleksible transportløsninger. Det er vanskelig for kommunen å ta fullt ansvar for transport, når vegen er utsatt for stenging i vintermånedene. I utgangspunktet bør nåværende elever ved skolen få fritt skolevalg mellom aktuelle skoler utenfor Sollia. Etter hvert bør kommunen vurdere om man skal tegne opp grenser som viser hvilken skole man hører til.

3. Flytte elever ved mellomtrinnet til en av naboskolene, mens 1.-4. trinn fremdeles går på Sollia skole

Dette vil gi elevene på mellomtrinnet tilgang til et større faglig og sosialt skolemilljø, mens de yngste elevene får gå på skole i nærmiljøet til de blir eldre og tryggere. Utfordringen med denne løsningen, som gjør at den ikke kan anbefales og heller ikke er dyptgående utredet, er at småskoletrinnet med det faglige og sosiale miljøet blir svært lite og veldig sårbart.

Til toppen