Utredning skoledrift Sollia skole - Stor-Elvdal kommune

5 Oppsummering og anbefaling

  • Utredningen om skoledriften ved Sollia har vært en krevende balansegang. På den ene siden mener vi at elevene har behov for et større faglig og sosialt miljø enn det er ved Sollia skole. Når en stor andel av elevene er søkt overført til andre skoler, blir miljøet enda mindre og mer sårbart.
  • Samtidig er særlig de store reiseavstandene til Koppang tungtveiende argumenter mot en flytting av de yngste elevene.
  • Økonomien viser per i dag at det er lite å spare på å legge ned Sollia skole på grunn av ørmerket statlig tilskudd. Imidlertid er disse beregningene sårbare fordi elevgrunnlaget er så lite, og overflytting av et fåtall elever til andre skoler gjør betydelige utslag på økonomien.
  • På bakgrunn av svært lite elevgrunnlag, og lite utsikter til endringer i elevgrunnlaget, vil vi anbefale å legge ned Sollia skole. Det er vår vurdering at elever får et bedre faglig og sosialt opplæringstilbud ved en noe større skole der man ikke er så sårbar med tanke på sosiale relasjoner og fremtidige kompetansekrav hos lærere.
  • De store reiseavstandene til Koppang medfører at vi anbefaler at kommunen bør fortsette med en praksis som gjør det mulig å søke seg til skoler i nabokommuner som ligger nærmere geografisk. Kommunen bør forhandle frem gode, langsiktige og forutsigbare avtaler med nabokommuner om dette. Det er også viktig at man jobber for å gjøre skoleskyss så effektiv og trygg som mulig, helst gjennom direkterute til Koppang/Folldal eller et tett samarbeid med foreldre om skyss til Venabygd.
Til toppen