Utredning skoledrift Sollia skole - Stor-Elvdal kommune

3 Transport

 • Ved en eventuell nedleggelse av Sollia skole vil det utløse økt transportbehov. Særlig for de minste elevene vil dette i utgangspunktet være uheldig.
 • Ut fra bærekraftperspektivet vil økt skyssbehov også være uheldig.
 • Det er store avstander med buss, særlig for de yngste elevene. Skoleskyssen kan oppleves som belastende på grunn av tidsbruk og eventuell mistrivsel. Et moment som bør sjekkes ut med Fylkeskommunen er om det er mulig å organisere direkterute med skolebuss til Koppang og/eller Folldal, noe som vil kunne spare mye transporttid. For transport til Montessoriskolen i Venabygda er fjellovergangen et noe kritisk punkt på vinterstid. Her har foreldregruppen både ideer og ønsker om gode løsninger dersom det blir aktuelt med skolebytte dit.
 • Dersom Sollia skole blir nedlagt bør man se nærmere på hvordan man kan gjøre skoleskyssen best mulig for elevene. Det vil være fornuftig å gå i dialog med fylkeskommunen for å se på muligheten for å opprette direkte bussruter for elevene.
 • For mange av elevene ved Sollia skole vil overflytting til Koppang skole (se kart neste side) representere en uforholdsmessig lang transportveg til skole.
 • Dersom kommunen skulle velge å legge ned Sollia skole vil det oppfattes som urimelig å samtidig innskrenke muligheten til fritt skolevalg, selv om dette hadde vært å foretrekke ut fra et økonomisk perspektiv, og for å styrke den gjenværende skolen i Stor-Elvdal kommune.
 • For å legge til rette for fortsatt bosetting av småbarnsfamilier i Sollia vil det være nødvendig at kommunen er behjelpelig med transport til andre skoler.
  • Når det gjelder Folldal mener vi at en bør ha dialog med fylkeskommunen om å opprette egen skolerute.
  • I tilfellet med Venabygd Montesorriskole så er vinteren en utfordring med veg som kan bli stengt i perioder. Det har vært diskutert muligheten for vertsfamilier på den andre siden av fjellet. Kommunen kan, etter vår oppfatning, ikke påta seg ansvaret for dette. Det er et for stort ansvar å ta for en kommune, og en rekke problemstillinger knyttet til egnethet, politiattester mv. Etter det vi får oppgitt er skolen på Venabygd interessert i et samarbeid om transport og en kan også ha dialog med brøytemannskaper for å redusere problemet med vinterstengt veg i skoletiden. Kommunen bør eventuelt være med på en dialog rundt dette for å støtte transporten økonomisk, men kommunen kan vanskelig ta på seg ansvaret for transporten under de nevnte forhold.
Til toppen