Høringer og planvedtak

Plangrense illustrasjon - Klikk for stort bilde 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Aktuelle planoppstarter, høringer og planvedtak:

Høring navnesak

Statens kartverk har reist navnesak i Stor-Elvdal kommune og inviterer innbyggere til å komme med høringssvar.  

Veteranplan for Stor-Elvdal

Kommunestyret behandlet forslag til Veteranplan for Stor-Elvdal kommune den 15.09.2021 sak 2021/59. Det ble fattet følgende enstemmig vedtak: Veteranplan for Stor-Elvdal kommune, revidert 12.08.2021, vedtas.

Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd og planoppstart Rogner massetak

Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd til offentlig ettersyn og varsel om planoppstart Rogner massetak. Vi ber om merknader til planendringen, synspunkter og innspill til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for massetaket  innen 29.08.2021. Adresser og kontaktinfo nederst i saken.

Vedtatt reguleringsplan for Atna idrettspark

Reguleringsplanen for Atna idrettspark ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 22.04. 2021, sak 2021/29, med følgende enstemmig vedtak:

Veteranplan for Stor-Elvdal kommune til høring

Frist for innspill er 21.06.21 Høringsdokumenter Høringsutkast, Veteranplan for Stor-Elvdal (PDF, 486 kB)  

Til toppen