Kryssutbedring Rv.3 Trønnes

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Stor-Elvdal kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for kryssutbedring rv. 3 Trønnes. Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. Statens vegvesen ber om innspill til planarbeidet Formålet med planen er å regulere ny avkjørsel fra rv. 3 for Stai-Tryaveien for å bedre trafikksikkerheten.

Eksisterende avkjørsler til Stai-Tryavegen og Stor Elvdalstunet blir stengt, og nye avkjørsler legges til ny avkjørsel ved Trea servicesenter. Planen omfatter også bussholdeplass ved rv. 3 for sørgående trafikk, samt omlegging av Stai-Tryaveien sør og vest for campingplassen.

Les mer hos Statens vegvesen

kryssutbedring rv3 stai-trya - Klikk for stort bilde 

Spørsmål kan rettes til planleggingsleder Espen Sletten Orten, Statens vegvesen, tlf.nr 240 58 477 eller epost: espen.orten@vegvesen.no

Merknader til det igangsatte planarbeidet sendes på e-post til:

firmapost@vegvesen.no eller Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer innen 01.09.2022 Merk e-post med 21/90639

Til toppen