Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd og planoppstart Rogner massetak

Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd til offentlig ettersyn og varsel om planoppstart Rogner massetak. Vi ber om merknader til planendringen, synspunkter og innspill til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for massetaket innen 29.08.2021. Adresser og kontaktinfo nederst i saken.

Planendring for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd

Statens vegvesen har i samarbeid med Stor-Elvdal kommune foretatt endringer i detaljreguleringsplanen for rv. 3 Evenstad–Imsroa syd som ble vedtatt 31.01.2018.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 legger nå Vegvesenet forslaget til planendring ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 05.07-29.08.21.

Hva er endret sammenlignet med gjeldende reguleringsplan?

Hovedinnholdet i forslaget til planendring er:

  • I samsvar med kommunestyrets ønsker har vi lagt inn fire driftsunderganger
    for husdyr og mindre maskiner
  • Riksvei 3 er løftet noe for å kunne tåle en 50-års flom i Glomma
  • Den gamle rv. 3 på strekningen beholdes sammenhengende som lokalveg
  • Bekkeløpet for Evja beholdes stort sett som i dag, med noen mindre
    omlegginger.

Vedtatt plan

Dokumentene til vedtatte reguleringsplanen som Stor-Elvdal kommune vedtok 31. januar 2018, finner du på siden "Vedtatt reguleringsplan fra 2018".

Rogner massetak, planoppstart.

Statens vegvesen har i samarbeid med grunneier startet planarbeid for å legge til rette for uttak av fyllmasser til nye rv. 3 fra en forekomst ved Rogner gård. Vi søker om konsesjon for uttak av inntil 400 000 m3 masse. 

Planområdet ligger nord for tunet på Rogner og vest for dagens rv.3. Området, som er på ca. 110 da, ligger i sin helhet på arealer som er eid av Rogner gård og Statens vegvesen. Etter at uttaket og riksveganlegget er ferdig vil arealene bli ryddet, planert og istandsatt med tanke på fortsatt jord- og skogbruksdrift.

Se oversikt hos Statens vegvesen.

Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (01.07.2017). Det er utarbeidet et forslag til planprogram for arbeidet som følger varsel om planoppstart. Planprogrammet skal fastsettes endelig av Stor-Elvdal kommune.

Merknader og innspill

Vi ber om merknader til planendringen, synspunkter og innspill til oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for massetaket innen 29.08.2021. Merknader og innspill sendes skriftlig til:

Har du spørsmål, kan du også kontakte planleggingsleder Geir Pedersen på telefon 90 97 16 08 og e-post geir.pedersen@vegvesen.no.

Åpen kontordag

Vi inviterer til åpen kontordag den 19.08.2021 mellom kl. 13.00 og 18.00 i Stor-Elvdal kommune Besøkssenteret, Koppang, Storgata 107, 1.etg. Der vil Statens vegvesen være til stede for å gi informasjon og ta imot innspill. Covid-19 pandemien krever fortsatt aktsomhet, avstand og oppmerksomhet på symptomer.

Til toppen