Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Fåfengveien sør

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Fåfengveien sør, gnr. 17, bnr. 4 og 7, Stor-Elvdal kommune.

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12‑8 varsles det at Norconsult AS setter i gang arbeid med reguleringsplan for Fåfengveien sør.

Planområdet er avgrenset som vist på kartet nedenfor.

 

Formålet med planarbeidet er detaljregulering for full standard med innlagt vann og avløp, samt utvidelse av areal for bebyggelse på hver tomt. Det planlegges ikke med økning i antall hyttetomter eller endring av friområder.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til byggeområder for fritidsbebyggelse.

Det omfattes videre av reguleringsplanen Tryvang øst fra 1992, som er avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse.

Skriftlige synspunkter som har betydning for planarbeidet skal sendes til Norconsult AS, Brutippen 13, 2550 Os, eller e-post: terje.hansen@norconsult.com innen 01.08.2022.

Til toppen