Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

Veteranplan for Stor-Elvdal kommune til høring

Frist for innspill er 21.06.21

Statlige føringer for den kommunale veteranplanen.

De statlige føringene bak veteranplanen har bakgrunn i  Stortingsmelding nr. 34 2008-2009) Fra verneplikt til veteran. Regjeringens handlingsplan (2011-2013) I tjeneste for Norge og Regjeringens oppfølgingsplan (2014) konkretiserte og videreførte dette arbeidet. Handlingsplanen la føringer for styrking av samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av personellet som har tjenestegjort for Norge. I oppfølgingsplanen ønsket Regjeringen at kommunene skulle ta et større ansvar for å sikre at den enkelte får den hjelpen og støtten en trenger og har krav på. Kommunene er oppfordret til å lage egne veteranplaner.

Om veteranplanen for Stor-Elvdal kommune

Stor-Elvdal kommunes veteranplan bygger på Regjeringens oppfølgingsplan og målsettingen er å bedre  anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteranene. Veteranplanen for Stor-Elvdal kommune er utarbeidet med utgangspunkt i Forsvarets grunnlag for utvikling av en kommunal veteranplan. 

I arbeidet med veteranplanen har Stor-Elvdal kommune vært i dialog med Forsvarets Veterantjeneste (FVT) for råd og veiledning. I kommunens videre oppfølgingsarbeid er det naturlig å samarbeide med Forsvarets veterantjeneste, Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Skadde i internasjonale operasjoner (SIOPS), og Norges Veteranforbund for internasjonale Operasjoner (NVIO). Det vil være hensiktsmessig å samarbeide med de øvrige kommunene i Østerdalen om en del av oppfølgingstiltakene, spesielt de som går på kompetanseheving av ansatte i kommunene om veteranspørsmål, fagdager etc. Kommunens veteranplan  bygger videre på regjeringens  oppfølgingsplan med fokus på temaene;

  • Anerkjennelse
  • Ivaretakelse
  • Oppfølging

Denne planen gjelder forsvarsveteraner der vi ser på veteraner som en ressurs for samfunnet. Andre grupper som politi, sjøfolk og ansatte i organisasjoner kan ha noe sammenfallende erfaringer, men det er ikke tatt med i planen i denne omgang.

Til toppen