Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Borgerlig vielse i Stor-Elvdal kommune

Av: Tore Sandberg | Publisert: 05.02.2018 09:24:37 | Emneord (los) Ekteskap

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vielser er fra 2018 overført fra domstolene til kommunene. Vi er også klare for borgerlige vielser i Stor-Elvdal kommune!

I Stor-Elvdal kommune er det ordfører, varaordfører, rådmann og sektorleder for Oppvekst og kultur som innehar vigselsmyndighet.

Hvem kan vigsles

Kommunen tilbyr vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12a. Det er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen for at kommunen er pliktig til å tilby vigsel. Det er de alminnelige reglene om folkeregistrering av bostedsadresse som regulerer hvem som anses som kommunens innbyggere. Kommunens tilbud om borgerlig vigsel gjelder også for utenlandske statsborgere og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse skal ikke betale for tilbudet i likhet med norske statsborgere som er bosatt i kommunen.

Stor-Elvdal kommune tilbyr også vigsler til andre brudefolk enn de nevnt ovenfor. Det er da en forutsetning at brudefolket selv dekker kostnader kommunen har i den forbindelse.

Forberedelser til vigselen

Før inngåelse av ekteskap må det foreligge gyldig prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen. Dette er det folkeregistermyndigheten som utsteder. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsen. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av en rekke dokumenter. Skjemaer finnes på skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv.

I Stor-Elvdal kommune kan vigsel avtales tidligst fra det tidspunktet det foreligger gyldig prøvingsattest.

Tidspunkt og sted for vigsler

I Stor-Elvdal kommune er det fleksibilitet på når det tilbys vigsler, men som hovedregel i formannskapssalen (Storstua) på fredager i tidsrommet kl. 11.00-15:00.  Det er også da de fleste vigsler kan gjennomføres kostnadsfritt. Kommunen oppfordrer brudefolk til å sende inn ønsket tidspunkt og sted når vigsel bestilles. Kommunen her egnet lokale for vigsel med plass til et variert antall mennesker.

Gjennomføring av vigselen

Det tilrettelegges for at en vigsel har en seremoniell karakter. Det borgerlige vigselsformularet benyttes ved gjennomføringen av borgerlige vigsler. Denne finnes på bokmål og nynorsk og er også oversatt til samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Versjonene finnes på Bufdir sine hjemmesider. Seremonien kan tilpasses med eksempelvis musikk og tekstlesning.

Før vigselen foretas mottar vigsleren prøvingsattesten fra brudefolket. Brudefolket skal også legitimere seg. Gyldig legitimasjon må inneholde navn, bilde og fødselsdato.

Det må være to vitner tilstede under seremonien. Dette skal være to myndige personer.

En vigsler kan, dersom hun eller han finner at det er grunn til tvil om et vilkår er oppfylt, utsette vigselen og brudefolket pålegges å skaffe bevis for at vilkår er oppfylt. Utover dette har ikke vigsleren grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel.

Melding om vigsel og registrering

I prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten inngår også melding om vigsel og vigselsbok (skjema Q-0309). Melding om vigsel/ Vigselsbok fylles ut av vigsler. Spørsmålene skal besvares så langt de passer. Brudefolket og vitnene skal undertegne vigselsmeldingen. Innen tre dager skal en bekreftet kopi av dette returneres til folkeregistermyndigheten. Dette gjør kommunen.

Sammen med vigselsmeldingen skal vigsler vedlegge dokumentasjon for sin vigselsmyndighet. For ordfører og varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet. Brudefolket får en bekreftet kopi av skjemaet. Dette utgjør midlertidig vigselsattest. Folkeregistermyndigheten utsteder endelig vigselsattest.

Stor-Elvdal kommune er ansvarlig for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i kommunen. Det originale skjemaet «Prøvingsattest/melding om vigsel/Vigselsbok» utgjør vigselsboken.

Økonomi

Det er fastsatt bestemmelser om betaling for vigsler i forskriften om kommunale vigsler. Tilbudet skal være gratis for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Kommunen tar betaling for nødvendige merkostnader dersom brudeparet vigsles ut over vanlig tid. Dette informeres brudefolket om i god tid før vigselen. Satser i henhold til gebyrregulativet.

Andre som vil vigsles i Stor-Elvdal må dekke kostnader for dette. Dersom det er spesielle behov med tanke på andre vigselssteder eller tidspunkt, følger en timesats i gebyrregulativet.

Ønsker du å vigsles av Stor-Elvdal kommune

Brudefolk som ønsker å vigsles i regi av Stor-Elvdal kommune sender sin henvendelse til kommunen v/ politisk sekretariat: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

I e-posten oppgis navn på brudepar, e-postadresse, telefonnummer, ønsket lokalisering, dato og tid. Kommunen vil ta stilling til muligheten for gjennomføring slik brudeparet ønsker. Legg ved kopi av prøvingsattest.

Henvendelser vedrørende vigsel kan også rettes per telefon på: +47 62 46 46 00

Ved henvendelse vil politisk sekretariat ta kontakt med brudefolket for å avtale videre gang frem til vigselen finner sted.

 Mer informasjon

Sist oppdatert: 13.08.2018 10:38:01
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg