Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Forslag til endring av minsteareal for jakt på hjortevilt

Av: Tore Sandberg | Publisert: 20.03.2017 14:33:21

Utkast til forskrift om adgang til jakt og minstearel for hjortevilt og bever ble behandlet i formannskapet 15. mars, og legges ut til offentlig ettersyn.

 

​Det ble fattet følgende vedtak i møtet:

Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt og bever i Stor-Elvdal legges ut til offentlig ettersyn.

Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt og bever i Stor-Elvdal legges ut på kommunens hjemmesider: www.stor-elvdal.kommune.no (kunngjøringer->Høringer-> utkast forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt og bever i Stor-Elvdal). Utkastet legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av utkast faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2017.

 

Bakgrunn for forskriften

I brev datert 02.01.2017 oppfordrer Fylkesmannen Hedmark kommunene om å vurdere revisjon av forskrift om minsteareal for jakt på elg. Oppfordringen er sendt med bakgrunn i at Fylkesmannen har mottatt en rekke klager fra rettighetshavere på kommunale vedtak om tildeling av kvote for jakt på elg. Fylkesmannen skriver videre at kommunens forskrift om minsteareal styrer hva rettighetshavere har krav på av kvote, og er det viktigste grunnlaget for behandling av klager på kommunale vedtak. Det hjelper ikke med mål og retningslinjer dersom det ikke det formelle grunnlaget gjennom forskrift om minsteareal er på plass.

 

I rundskriv av januar 2016 om viltloven- forvaltning av hjortevilt, presiseres det at et avvik fra minstearealet for beregning av fellingskvoter skal gjelde over en bestemt tidsperiode, og fortrinnsvis kun ett år. Det står videre at ved fravik av minsteareal over lengere tid, må kommunen vurdere en forskriftsendring av minstearealet i stedet for å benytte § 7.

 

Minstearealene for hjortevilt og bever i Stor-Elvdal er per i dag følgende:

Kommune/

del av kommune

Elg:

 Minsteareal i daa

Hjort:

Minsteareal i daa

Rådyr: minsteareal i daaBeverjakt
Stor-Elvdal 3000100005000Åpent

 

Stor-Elvdal kommune har aldri tildelt fellingskvoter iht. forskrift om minsteareal for jakt på elg i Stor-Elvdal vedtatt 30.11.2001. Kommunen har ment at det er mest hensiktsmessig å revidere retningslinjene for elgforvaltning før man ser på minstearealet. Reviderte retningslinjer skal vise ønsket utvikling for hjorteviltbestandene, med konkrete og etterprøvbare målsettinger, og blir dermed avgjørende i vurderingen for hvilket minsteareal som er riktig. 

 

Stor-Elvdal kommune har startet opp arbeidet med nye retningslinjer, i tillegg ble flere av fjorårets vedtak om tildeling av fellingskvote påklaget.  Utfallet av klagebehandlingen hos fylkesmannen gjør det nødvendig å revidere forskrift for vedtatt minsteareal for elg i Stor-Elvdal kommune før arbeidet med nye retningslinjer er ferdigstilt.

 

Stor-Elvdal kommune kan ikke lenger godkjenne eller tildele dyr der minstearealet fravikes, slik praksisen har vært tidligere. Minstearealet må i første omgang gjenspeile den faktiske tildelingen. Fylkesmannen har i sin klagebehandling av tildeling av fellingskvoter til Ola Bjørnerud gitt føringer på at eneste måten å hensynta ulvens predasjon innenfor et godt kjent ulverevir er å øke minstearealet gjennom forskrift for fastsetting av minsteareal. 

 

Veiledning til forskrift sier at før endring av minsteareal må kommunen gjøre en rekke vurderinger av bestanden, beitegrunnlag, livsvilkår, eventuelle konflikter til jord-, hage-, og skogbruk, viltpåkjørsler og andre mulige konfliktpunkter ut i fra kommunens mål. Stor-Elvdal kommune mener at en slik vurdering ikke lar seg gjennomføre med bakgrunn i konfliktnivået mellom rettighetshaverne og at kommunens mål og retningslinjer ikke er vedtatt.

 

Foreløpige sett elg-data for Stor-Elvdal viser en stabil, svakt økende bestand. For å holde bestanden stabil inntil nye retningslinjer vedtas foreslår Stor-Elvdal kommune et minsteareal tilnærmet lik fjorårets faktiske tildeling som utgjorde et minsteareal på 3478 daa. Stor-Elvdal kommune tar Fylkesmannens avgjørelse til følge og foreslår en økning av minstearealet innenfor Julussareviret til 4000 daa. For at grensene skal følge klare skillelinjer i terrenget legges grensene sør for fylkesvei 30 og øst for Glomma. For områdene utenfor ulvereviret foreslås et minsteareal på 3400 daa.

 

Naturmangfoldlovens §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet.

 

§8. (kunnskapsgrunnlaget)

Kommunen har lange tidsserier med sett elg data. Målet med endringen er å oppnå samsvar mellom faktisk tildeling og minsteareal slik at kravene i hjorteviltforskriften innfris.

 

§ 9. (føre-var-prinsippet)

§7 i hjorteviltforskriften som tillater at avvik på opptil 50% dersom bestanden endrer seg eller det oppstår andre ekstraordinære forhold gjør at en kan øke avskytningen dersom en reell vekst i bestanden skulle oppstå.

 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning)

Endring av minstearealet for elg slik at den samsvarer bedre med bestanden og den faktiske tildelingen vil ikke føre til økt belastning for økosystemet.

 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)

Anses ikke som relevant.

 

§ 12. (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder)

Anses ikke som relevant.

 

Høringsmøte i Storstua, Storgata 124, 5. april 2017 kl. 18:00.

 

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt og bever i Stor-Elvdal kommune, sak 17/51» og sendes per brev eller per e-post til Stor-Elvdal kommune innen 16.04.2017. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Spørsmål i saken kan rettes direkte til saksbehandler Marianne Kløften, telefon 47 45 84 86.

 

Sist oppdatert: 06.04.2017 00:53:13
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg