Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Melding om vedtak - reguleringsplan for Koppang sentrum midt

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 18.06.2018 13:57:15

Reguleringsplanen for Koppang sentrum midt ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 23.05.2018, sak 18/21, med følgende enstemmig vedtak :

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas reguleringsplan for Koppang sentrum midt med følgende endringer

​Bestemmelsene(hele bestemmelsen er gjengitt selv om kun en del er endret):
§ 1.2 Arkeologiske kulturminner
Dersom det under anleggsarbeid blir funnet automatisk fredet kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses hvis det berører kulturminnet eller sikringssonen på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes til kulturminnemyndigheten Hedmark fylkeskommune og Sametinget, som skal gjennomføre befaring og avklare om tiltaket kan gjennomføres og eventuelt vilkårene for dette.
Dette jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd.

§ 1.11 Minste uteoppholdsareal (MUA)
Det skal etableres uteoppholdsareal på minimum 20 % av totalt bruksareal til bolig. Felles arealer og private arealer (balkong/terrasse) kan medregnes i arealet.

§ 3.7 Kombinert bebyggelse og anleggsformål (Hotell/overnatting og annen næring – øvrig publikumsrettet virksomhet innen kultur- og opplevelsesnæring)
Innenfor formålet tillates hotell, overnatting og restaurantvirksomhet, med tilhørende tjenester.
I tillegg tillates også publikumsrettet virksomhet innen kultur og opplevelsesnæring.
Innenfor formålet er maksimal utnyttelsesgrad %-BYA: 70 %.
Det tillates etablert bebyggelse med inntil 4 etasjer.
For bebyggelse med inntil 3 etasjer tillates loftsetasje.
Bygningene som utgjør «Koppangtunet» skal bevares.
Ved utbygging og utvikling av området skal det tas hensyn til eksisterende bygningsmiljø. Det skal foreligge godkjente byggeplaner før tiltak kan igangsettes.
Hedmark fylkeskommune v/Kulturavdelingen skal i forbindelse med byggesøknad, gis anledning til å komme med uttalelser før evt tiltak iverksettes.

§ 5.3 c) Særlig angitt hensyn, bevaring kulturmiljø H570_1
Innen området skal det tas særlig hensyn til bygningsmiljøet som tilhører «Koppangtunet» inne på hotellet sitt område. Bygningene som ligger innenfor hensynssonen skal bevares.
Ved utbygging og utvikling av området skal det tas spesielt hensyn til eksisterende bygningsmiljø. Det skal foreligge godkjente byggeplaner før tiltak kan igangsettes.
Hedmark fylkeskommune v/Kulturavdelingen skal i forbindelse med byggesøknad, gis anledning til å komme med uttalelser før evt tiltak iverksettes.

Plankartet:
Det er lagt inn ny hensynssone for bevaring av kulturmiljø, som omfatter Koppangtunet.

Det legges inn avkjørselspiler til eiendommene i plankartet.

Planbeskrivelsen:
Det er lagt inn sone c) i arealoversikten, figur 5.3.

Det er lagt inn et avsnitt om byggehøyder under kap 5.3.

Hensynssone bevaring kulturmiljø kommenteres under kap 5.4

ROS-analysen:
Det er lagt inn hensynssone bevaring kulturmiljø under punkt 12 og 13 i matrisen i ROS-analysen, samt under endelig risikovurdering.

Sist oppdatert: 18.06.2018 14:15:59
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg