Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Offentlig ettersyn og innkalling til høringsmøte - minsteareal for elg

Av: Tore Sandberg | Publisert: 05.03.2018 13:34:12

​Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for hjortevilt i Stor-Elvdal kommune ble behandlet i Formannskapet den 28.02.2018. Det blir høringsmøte om saken 10. april.

​Her er saken:

Offentlig ettersyn og innkalling til høringsmøte - forslag til endring av fastsatt minsteareal for elg i Stor-Elvdal kommune

Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for hjortevilt i Stor-Elvdal kommune ble behandlet i Formannskapet den 28.02.2018.

Det ble fattet følgende vedtak:

Følgende utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt og bever i Stor-Elvdal legges ut til offentlig ettersyn:

Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for hjortevilt i Stor-Elvdal kommune:

§1 Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Stor-Elvdal kommune.

 

§2 Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr er som angitt i tabellen:

 

Kommune/

del av kommune

Elg

 Minsteareal i daa

Hjort

Minsteareal i daa

Rådyr

Minsteareal i daa

Stor-Elvdal 3000100005000

 

§3 Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Stor-Elvdal  kommune i forskrift 24. mai 2017 med hjemmel i forskrift 8. januar 2016 nr 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.

 

Utkast til forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt i Stor-Elvdal legges ut på kommunens hjemmesider: www.stor-elvdal.kommune.no (kunngjøringer->Høringer-> utkast forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt og bever i Stor-Elvdal). Utkastet legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang.

 

Bakgrunn for forskriften

I fjor reviderte kommunen minstearealet til å samsvare med den faktiske tildelingen etter påtrykk fra Fylkesmannen. Samtidig ble det gitt protokolltilførsel om at kommunestyret ønsket årlig politisk vurdering av minstearealet.

 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 6 sier følgende om fastsettelse av minsteareal for elg:

 

Kommunen fastsetter minsteareal for elg, hjort og/eller rådyr i forskrift. Det kan fastsettes ulikt minsteareal for ulike arter og for ulike deler av en kommune.

Forslag om endring av minsteareal fremmes innen 15. januar. En eventuell forskriftsendring fastsettes av kommunen innen 15. mars.

Det har kommet inn 3 forslag til endring av minsteareal.

                       

  • SEG foreslår en moderat endring fra 3400 og 4000 til 3000 daa for alt areal.
  • Midtområdet, valdene Kiær-Mykleby, Messelt utmarksområdet og Imsdalen-Trylia, foreslår et minsteareal på 2500 daa for sine områder.
  • Valdet Ola Bjørnerud foreslår et minsteareal på 3400 daa for hele kommunen.

 

I kontaktutvalg for viltforvaltning ble det vedrørende minsteareal enighet om følgende:

 

  • Likt minsteareal i og utenfor ulverevir.
  • Minstearealet bør reduseres for å kunne bremse veksten i bestanden. Vi må være føre var vedørende beiteskader på den friske ungskogen vår.

 

Med unntak av Sollia viltstellområde er det stor uenighet mellom rettighetshavere i Stor-Elvdal, det vil si alt område som tidligere var innenfor Stor-Elvdal grunneierforening (SEG). Dette området består i dag av 7 forskjellige vald. Bare ett av disse er stort nok til å utarbeide egen bestandsplan jf. våre nye retningslinjer. Det vil si at per dags dato er det bare ett godkjent vald i dette området som har mulighet til å forvalte elgbestanden gjennom en bestandsplan.

 

Retningslinjens punkt om størrelse på bestandsplanområde ble for øvrig påklaget, kommunen opprettholdt sitt vedtak og saken ligger per dags dato til behandling hos fylkesmannen. Fylkesmannen har ikke gitt klagen oppsettende virkning. Det betyr at inntil klagen er ferdigbehandlet er det retningslinjens areal på bestandsplanområdet som gjelder og som kommunen samt rettighetshavere må forholde seg til.

 

En differensiering av minstearealet i dette området, som ikke følger klare naturlige skillelinjer i terrenget, vil ikke stimulere til samarbeid om felles elgbestand. I verste fall vil det føre til at kommunen tildeler dyr for store deler av kommunen uten å kunne spesifisere på kjønn og alder (bare voksen og kalv) og uten at det foreligger bestandsplan som grunnlag for tildelingen. Stor-Elvdal kommune mener dette er så langt unna viltforvaltning vi kan komme. 

 

Inntil det er oppstått tilfredsstillende samarbeid mellom rettighetshaverne mener Stor-Elvdal kommune at minstearealet skal og må være likt for hele kommunen.

 

Sett elg-data for Stor-Elvdal viser en økende bestand. For å holde bestanden stabil inntil det oppstått enighet mellom rettighetshavere om hva de ønsker med elgbestanden mener Stor-Elvdal kommune det kan være riktig å redusere minstearealet for elg.

 

Vedrørende områdene innenfor tidligere ulverevir ble det enighet i kontaktutvalg for viltforvaltning om likt minsteareal i og utenfor tidligere ulverevir. Grunnlaget for en slik slutning var i tillegg til at julussaflokken er fjernet så har vi en økning i sett-elg for området.

 

Det var i kontaktutvalget også enighet om å være føre var for eventuelle beiteskader på ungskogen. Det var for øvrig ikke enighet om hva minstearealet skulle være men det var enighet om at det burde senkes.

 

Stor-Elvdal kommune mener det er positiv at kontaktutvalget har kommet til enighet på noen områder og mener deres beslutning er fornuftig.

 

Stor-Elvdal kommune foreslår endring av minsteareal til 3000 dekar for elg i hele kommunen.

 

Høringsmøte i Storstua, Storgata 124, 10. april 2018 kl. 18:00.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse forskrift om adgang til jakt og minsteareal for jakt på hjortevilt i Stor-Elvdal kommune, sak 18/51» og sendes per brev eller per e-post til Stor-Elvdal kommune innen 12.04.2018. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Spørsmål i saken kan rettes direkte til undertegnede. Kontaktinformasjon finnes i brevhodet.

 

Med hilsen

 

Marianne Kløften

Saksbehandler

Sist oppdatert: 05.03.2018 13:47:42
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg