Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Reguleringsplan for Mykleby fjelltak - offentlig ettersyn

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 12.05.2020 08:08:12

​​Med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-11, legges forslag til reguleringsplan for Mykleby fjelltak ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist 24.06.2020

Forslag til reguleringsplan for Mykleby fjelltak ble behandlet i Planutvalget den 29.04.2020.
Ingeborg Mellgren Mathiesen (H) fremmet følgende tilleggsforslag: Flere retningslinjer inn i "Bestemmelser til detaljregulering for Mykleby fjelltak" for å ivareta hensyn til miljø, landskap, visuelle konsekvenser og berørte beboere. Votering: Rådmannens innstilling med Mathiesens tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Mathiesens tilleggsforslag er innarbeidet i planbestemmelsene.


Reguleringsplanen i sin helhet (planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser, plankart, ros-analyse, støyanalyse, overvannsnotat, sjekkliste naturmangfold og særutskrift fra møtet) legges ut på kommunens hjemmesider: www.stor-elvdal.kommune.no (Nyheter->Mykleby fjelltak). Planforslaget legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av planforslag faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2020.

Kort om planen
Dette er en mindre reguleringsplan som utarbeides i tråd med kommuneplanens arealdel. Selve planområdet er på 28,6 daa og ligger langs Myklebysætervegen, ca. 1,6 km nordvest for Evenstad bru med avkjøring fra rv. 3. Fjelltaket ligger ca 350-360 m.o.h. Hensikten med planforslaget er å utnytte området til råstoffutvinning. Totalt uttak er forventet til ca. 200.000 pfm3. Uttaket er inndelt i 3 faser hvor det er beregnet at fase 1 utgjør ca. 43 000 pfm3, fase 2 ca. 91 000 pfm3 og fase 3 ca. 62 000 pfm3. Etapper og uttaksmengder vil detaljeres nærmere i driftsplan. Uttak av fjellmasser skal benyttes til bygg- og anleggsformål, og da spesielt veibygging. I forbindelse med rv. 3 utbyggingen, er den forventede uttaksmengden 50 000 m3 fast fjell. Utover dette vil årlig uttak avhenge av etterspørsel i nærmarkedet.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse Mykleby fjelltak, sak 2020/710» og sendes skriftlig eller per e-post til Stor-Elvdal kommune, innen 24.06.2020. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.
Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang
E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Spørsmål i saken kan rettes direkte til:

Camilla Anderson
Enhetsleder forvaltning
Tlf. 47458630
 

Sist oppdatert: 25.06.2020 00:55:37
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg