Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Utvidet jakttid på bever - offentlig ettersyn

Av: Tore Sandberg | Publisert: 17.03.2017 08:37:31

​Utkast til forskrift for utvidet jakttid på bever i Stor-Elvdal legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er 03.04.17.

Utkast til forskrift lyder som følger:

§ 1 Utvidet jakttid på bever

Jakttiden for bever i Stor-Elvdal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai. Jakttiden for bever i hele Stor-Elvdal kommune blir heretter sammenhengende fra 1. oktober til og med 15. mai.

 

§ 2 Ikrafttreden

 Denne forskriften trer i kraft straks.

Utkast til forskrift for utvidet jakttid på bever legges ut på kommunens hjemmesider:

 www.stor-elvdal.kommune.no (kunngjøringer->Høringer->Utkast til forskrift om utvidet jakttid for bever). Utkastet legges også ut i kommunens servicetorg på kommunehuset Myrvang. De parter som trenger planforslaget tilsendt per post, bes ta kontakt med serviceavdelingen. Oppkopiering og tilsending av utkast faktureres i henhold til Stor-Elvdal kommunes gebyrregulativ av 2017.

 

Bakgrunn for forskriften:

Det er i forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hedmark åpnet for beverjakt i hele Stor-Elvdal kommune. Det har over lengre tid vært åpnet for utvidet jakt på bever frem til 15. mai. Fastsatt forskrift om utvidelse av beverjakt utgår 31.03.2017, utkast til forskrift blir derfor en videreføring av tidligere fastsatt utvidelse av jakttiden på bever.

 

Stor-Elvdal Grunneierforening har søkt om opprettholdelse av utvidet jakttid på bever frem til 15.mai. Og begrunner søknad som følger:

  • Lang vinter gir vanskelige isforhold både i fjellet og i de lavereliggende vassdragene.
  • Det er flere områder opp mot fjellet med høstningsbare bestander av bever.
  • Yngling skjer som kjent etter 15. mai.
  • Jakttid i mai er en forutsetning for en forvaltningsmessig riktig beskatning av bever innen Stor-Elvdal kommune.

I henhold til forskrift om jakt – og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongen

fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022 § 3 pkt. 2 er følgende myndighet til å fastsette

forskrift delegert til kommunen:

 

Utvide jakttiden for bever med inntil 15 dager i etterkant for hele eller deler av kommunen der is- og snøforhold normalt vanskeliggjør en bestandsmessig forvaltning innenfor ordinærjakttid.

 

Stor-Elvdal kommune har lange vintre der isforholdene vanskeliggjør jakta spesielt i de høyereliggende områdene men også i de lavereliggende områdene avhengig om det er sein eller tidlig vår. Flere områder opp mot fjellet har høstingsbare beverbestander og disse er så å si umulige å beskatte innenfor ordinær jakttid.

 

For å kunne gjennomføre en forvaltningsmessig riktig beskatning jamfør forvaltningsplanene til Sollia Viltstellområde og Stor-Elvdal grunneierforening mener Stor-Elvdal kommune det er riktig å utvide jakttiden på bever for hele kommunen fram til 15. mai.

Høringsuttalelser til forslaget merkes «Høringsuttalelse utvidet jakttid på bever, sak 17/230» og sendes per brev eller per e-post til Stor-Elvdal kommune innen 03.04.2017. De instanser/parter som ikke uttaler seg innen fristen, antas ikke å ville uttale seg. Det er tilstrekkelig at uttalelsen er postlagt innen fristen.

 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no

 

Spørsmål i saken kan rettes direkte saksbehandler Marianne Kløften tlf. 47458486  marianne.kloften@stor-elvdal.kommune.no

 

 

Sist oppdatert: 17.03.2017 08:42:35
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg