Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Nyheter
  • Siste

Vedtatt reguleringsplan for Atnasjø Kafe

Av: Bjørg Skogsrud | Publisert: 19.04.2017 13:57:40

Reguleringsplanen for Atnasjø Kafé ble behandlet i Stor-Elvdal kommunestyre, 15.02.2017, sak 17/6.


Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 vedtas reguleringsplanen for Atnasjø kafé med følgende tillegg og endringer:

Planbestemmelsene:
Nytt pkt. i fellesbestemmelsene for byggeområde: Byggegrense til Fv.27 er 20 meter til veimidt.

Planbestemmelsenes pkt. 4.1.1, i første avsnitt tilføyes: "For Felt FB/U6 kreves i tillegg at det er vedlagt fotomontasje av husrekken nærmest Fv-27, som viser utsikten mot Rondane og hvordan det visuelle inntrykket av de planlagte bygningene vil bli."

Planbestemmelsenes pkt. 4.1.6, siste setning strykes slik at bestemmelsen lyder:
4.1.6 Biloppstilling og den ubebygde delen av tomta:
Det skal anlegges 1,5 biloppstillingsplasser per fritidsbolig/utleiehytte. I samlet tomtedelings- og situasjonsplan skal det avklares at inntil 1 parkeringsplass per fritidsbolig kan anlegges på felles parkeringsplass innenfor byggeområdet eller på regulert parkeringsareal. Minst 2/3 av byggearealet tilhørende hver tomt skal holdes fri for bilkjøring.
Det tillates ikke lagring av campingvogn og lignende på tomten.

Planbestemmelsenes pkt 4.6 Avløp og infiltrasjonsanlegg (BAV1-2) tas ut.

Nytt pkt. i fellesbestemmelsene for byggeområde:
4.1.8 Områder for avløp og infiltrasjonsanlegg:
Område for avløp og infiltrasjonsanlegg skal avklares i situasjonsplanen. Innenfor byggeområde tillates nødvendig opparbeidelse av arealer og nødvendig tilrettelegging for avløpsanlegg. Området skal sikres og driftes i henhold til krav og pålegg fra tilenhver tids gjeldende myndighet.

Planbestemmelsene pkt. 4.4 etter 3. avsnitt tilføyes: "Ved nybygg/ombygging av kafeområdet skal planene visualiseres ved at det vedlegges fotomontasje som viser planene sett fra Fv-27."

Under punktet om grad av utnytting, tilføyes utnyttelsesgrad: BYA = 45%.

8.3 Frisikt (H140_1-2)
Sikringssone frisikt gjelder for avkjøring fra SV2 til Fv27 (SV1) og for avkjøring fra SV3 til SV2. Sikringssonen skal være 6 m x 85 m fra SV2 til SV1 og 4 m x 25 m fra SV3 til SV2. I frisiktsonene skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander, slik at disse ikke rager mer enn 0,5 m over tilstøtende vegs kjørebaneplan.

Avkjørsler skal opparbeides i.h.h.t. håndbok N100.

Plankartet:
Hensynssone frisikt (H140_1-2)legges inn i plankartet.

BAV1-2 tas ut av plankartet da plassering av dette skal gjøres i situasjonsplanen.

Reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1.1 Krav til situasjonsplan endres til:
Første avsnitt endres til: Før byggearbeidene kan påbegynnes skal det foreligge godkjent situasjonsplan for hvert delfelt. Den skal vise planlagt bebyggelse, plassering og utforming av atkomst, snumulighet, stigningsforhold, parkeringsplasser og markfaste installasjoner, herunder terrasser. Planen skal videre vise terrengbehandling med gamle og nye kotehøyder, forsøtningsmurer, tomtegrenser, bevaring/planting av vegetasjon. For samtlige felt kreves i tillegg at det er vedlagt flere fotomontasjer som viser tiltakets visuelle konsekvenser fra Rv 27 med utskikt/siktlinje mot Rondane.

Siste avsnitt endres til:
For samtlige felt kreves i tillegg at det er vedlagt flere fotomontasjer som viser tiltakets visuelle konsekvenser fra Rv 27 med utsikt/siktlinje mot Rondane.

Planbestemmelsenes pkt. 4.1.1 har blitt endret to ganger. Først til 2.- gangs behandling i formannskapet, og så med en ytterligere skjerping i kommunestyret. Følgelig blir det siste vedtatte endring som gjelder.

Reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1.2 Estetisk utforming endres til:
2. avsnitt endres til: Ny bebyggelse skal utformes med vekt på tradisjonell byggeskikk og materialbruk.

Saltak skal ha takvinkel mellom 22 og 27 grader. Flatt tak og takterrasse på tilbygg tillates ikke.

Reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1.2 Estetisk utforming endres til:
Takterrasse tillates ikke.

Som følge av endringer i bestemmelse 4.1.2, må siste setning «Takterrasse tillates på tilbygg som underordner seg hovedtaket», i bestemmelse 4.1.5 fjernes.

Ny bestemmelse / tilføyelse i reguleringsbestemmelsene pkt. 8.4. Sone med særlige hensyn til landskap(H550)

Det skal sikres at landskapsbildet mot Nasjonalparken og sikten mot Rondane ikke forringes vesentlig av tiltak i reguleringsplanen. Jamfør Planbestemmelsens pkt. 4.1.1 Krav til situasjonsplan.

Det legges inn en hensynssone i kartet fra fv. 27 og ned til kotehøyde 778, som følge av den nye bestemmelsen i pkt. 8.4.

 
Vedtatt plan er også tilgjengelig ved kommunens serviceavdeling, Myrvang.

Sist oppdatert: 19.04.2017 14:37:05
 
Stor-Elvdal kommune - tlf 62 46 46 00 - postmottak@stor-elvdal.kommune.no - Postboks 85, 2481 Koppang
organisasjonsnummer 964 948 887 - kommunenummer 0430 - bankkontonummer 1850 07 20073
 
Ansvarlig redaktør: Rådmann - Nettredaktør: Tore Sandberg