Hopp til hovedinnhold Hopp til søkeboks Hopp over båndkommandoer Logg på

​​​​​​​​​​Kommunevåpen​​​​​ Følg oss på FacebookStikkord A-Å  | Turistinfo ​​​​ ​​ ​​​

AAANormalvisningKontrastvisning Nettstedkart
Norske sider
Engelske sider
Tjenester

Tjenestebeskrivelser

 Søk etter tjenestebeskrivelse

 
Adopsjon

Har du lyst til å adoptere er det flere krav som stilles til deg. Hva som er best for barnet vektlegges, og barnet vil få nye rettigheter ved adopsjon.

Adressetildeling

Skal kommunen tildele eller endre en adresse, har du som blir påvirket rett til å uttale deg.

Allemannsretten

Allemannsretten betyr at du har rett til å ferdes fritt i skogen, på fjellet og langs kysten. 

Avlastning

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold på sykehjem.

Badeanlegg, bassengbad og badstu mv. - meldeplikt

Før badeanlegg (som også inkluderer bassengbad, badstuer og boblebad) tas i bruk og ved endringer i driften, skal eieren gi kommunen melding om alle forhold som kan virke inn på helse, hygiene eller trygghet for brukerne.

Barnevernstjenesten (melding)

Vil du melde fra om barn som har det vanskelig eller blir utsatt for omsorgssvikt?

Behandlingsreise til utlandet

Behandlingsreise til utlandet er et supplement til forskjellige behandlingstilbud som fins i Norge.

Besøkshjem / Å være besøkshjem

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned.

Brannvern og tilsyn

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

Brukermedvirkning i skolen

Råd og utvalg i skolen har rett til å uttale seg og komme med forslag i alle saker som gjelder skolen.

Dagtilbud - aktivitetstilbud

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning?

Den kulturelle skolesekken

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken.
 

Eierseksjonering/reseksjonering

Eierseksjonering er en måte å organisere sameie av fast eiendom på. 

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Brann- og feiervesenet skal sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg minimum hvert fjerde år.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forskuddsskatt - betaling og innkreving

Driver du selvstendig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak), skal du betale utskrevet forskuddsskatt.

Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving

Fra og med 1. januar 2009 er det felles frist for arbeidsgivernes innsending av oppgave og oppgjør av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift.

Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep

Ordinært vedlikehold på fredet bygning eller anlegg kan skje uten spesiell tillatelse fra kulturminnemyndighetene med mindre fredningsbestemmelsene til eiendommen sier noe annet. Er du usikker på hva som regnes som ordinært vedlikehold, kan du kontakte myndighetene. Tiltak som er mer omfattende enn ordinært vedlikehold, krever dispensasjon fra kulturminneloven hvis det ikke er sagt noe annet i fredningsbestemmelsene.

Fredete bygninger og anlegg - tilskudd

Du kan søke om tilskudd hvis det oppstår merkostnader i forbindelse med vedlikehold av fredet bygning som skyldes fredningsvedtakets krav til materialtype og fremgangsmåte.

Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen.

Fysioterapi

Fysioterapi er en del av vårt helsetilbud. Dersom du har dårligere funksjonsevne på grunn av alder, sykdom eller en skade, kan våre fysioterapeuter hjelpe deg.  Fysioterapeuter undersøker, behandler og gir opptrening.

 

Incestsenter

Du kan ta direkte kontakt med et incestsenter. De ansatte har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Incestsenteret gir tilbud til voksne og ungdommer som har vært utsatt for incest og seksuelle overgrep som barn.

Karakterer - klageadgang

Du kan klage på alle karakterer som skal stå på vitnemålet.

Kommunalt næringsfond

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling.

Konfliktråd

Konfliktrådet hjelper deg å løse en konflikt gjennom mekling og dialog. Det finnes konfliktråd over hele landet og tilbudet er gratis.

Landbrukseiendom - deling

Du må søke om å få dele en landbrukseiendom. Søknaden sender du til kommunen der eiendommen ligger. 

Tannhelsetjeneste

​Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper.

Mer info her:

innlandetfylke.no/tjenester/tannhelse/ ​​

Tilskudd til etablering i egen bolig

Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd. I spesielle tilfeller kan tilskuddet også brukes til refinansiering for å kunne beholde boligen, gjerne i kombinasjon med startlån.

Målgruppe er

  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Flyktninger
  • Sosialt vanskeligstilte

Boligen skal være nøktern, både når det gjelder størrelse og kostnader. Videre skal boligen være godt egnet for en eventuell funksjonshemning.

Søknaden skal skrives på skjema HB 7.S.13.

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og fatter vedtak. Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen tre uker. Kommunens egen klagenemnd er klageinstans.

​​
Sist oppdatert: 15.11.2017 11:19:32