Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Dele fra eiendom

Når du skal lage en ny eiendom, må du først kontakte kommunen. Kommunen sørger for oppmåling av tomten, og gir den et eget gårds- og bruksnummer i matrikkelen, før det sendes melding til tinglysing.

Slik søker du 

Du søker om fradeling av eiendom ved å fylle ut søknadsskjema søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett.

Søk om fradeling 

Dokumentasjon til søknad 

Når du skal sende en søknad om opprettelse (deling) av eiendom er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din.

Dokumentasjon som må være med søknaden

  • Nabovarsel 
  • Situasjonskart
  • Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

Annen dokumentasjon som kan være relevant til søknaden

  • Søknad om dispensasjon. 
  • Avkjøringsplan 
  • Erklæring eller avtaler om veirett, ledninger og nødvendig vedlikehold som går over andre eiendommer 
  • Eventuelle erklæringer om at gjenværende eiendom (den opprinnelige eiendommen) gir fradelt (ny) eiendom rett til veg, vann- og avløpsledninger og eventuelt vedlikehold må også vedlegges.

Søknadsskjemaer og beskrivelse av dokumentasjon 

Hvor sendes søknaden?

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang.

Skal du fradele en landbrukseiendom? 

Ved fradeling av landbrukseiendommer må det gis samtykke etter jordlova §12. I slike tilfeller må konsesjon eller egenerklæring om konsesjonsfrihet følge søknaden- Les mer om konsesjon og landbrukseiendom.

Hva koster det?

6.5 Gebyr for bygg og delingssaker Gebyr er fritatt for merverdiavgift. * "Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel"
6.5 Gebyr for bygg og delingssaker
# Gebyrer 2021
1a Ny bolig (pbl §20-3) 13 990,-
1b For hver selvstendig boenhet*) f.o.m boenhet nr. 2 5 060,-
1c I flerboligbygg (rekke- og kjedehus, tomannsboliger, flerboligbygg etc.)Faktureres pr. boenhet iht. pkt. 1a over. *)
2a Ny hytte (pbl §20-3) 13 990,-
2b Anneks (pbl §20-3) 6 690,-
3a Industri-, forretnings-, kontor- og næringsbygg (pbl §20-3) 13 250,-
I tillegg pr kvm BRA f.o.m. 101 - 200 kvm 30,-
for de neste 200 - 500 kvm 20,-
for de neste 500 kvm og oppover 10,-
3b Alminnelige driftsbygninger i landbruket < 100 m2 (§20-4 litra b, jfr. SAK 10 §3-2) 3 020,-
Alminnelige driftsbygninger i landbruket > 100 < 1000 m2(§20-4 litra b, jfr. SAK 10 §3-2) 6 630,-
For driftsbygninger over 1000 m² kreves gebyr som for pkt. 3 a over 13 250,-
4 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl §20-4 litra a, c og e) I tillegg kommerpris pr. kvm under punkt 7.10 kvm BRA inngår i gebyret 3 020,-
5 Rivning (pbl § 20-3) 3 020,-
6 Søknad om utslippstillatelse fra eksisterende og nye boliger/fritidsboliger.I henhold til forurensningsloven, jfr.forurensningsforskriften kap. 12. 3 640,-
7 Byggesaksbehandling av alle andre kategorier som er søknadspliktige etterpbl §20-3 og som ikke er nevnt spesifikt ipkt. 1-6 over, er gebyret i hvert tilfelle 3 640,-
Tillegg pr kvm BRA f.o.m. 0 kvm – 90kvm 40,-
for de neste 91 - 140 kvm 30,-
for de neste 141 - 200 kvm 20,-
for de neste 200 og oppover 10,-
9a I byggesaker iht. pbl §20-3 725,-
Til toppen