Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Grensejustering

En grensejustering er en mindre endring av grensen mellom to eiendommer.

Kriterier for grensejustering

  • Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m².
  • Ingen av eiendommene kan avgi ett areal som overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen (80% av eiendommens areal må ligge i «ro»).
  • Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp (1G).
  • Arealene som berøres av grensejusteringen må være regulert til samme formål. Grensejustering mellom areal mellom ulike formål (f.eks. vei og bolig) krever søknad etter plan- og bygningsloven.
  • Ved større endringer skal det søkes om arealoverføring.

Slik søker du 

Grensejusteringer krever ikke søknad eller tillatelse etter plan- og bygningsloven, men du må fylle ut skjemaet Rekvisisjon om oppmåling.

Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning 

Dokumentasjon til søknad: 

Hvor sendes søknaden

Søknad med vedlegg sendes kommunen på e-post eller via post. 

E-post: postmottak@stor-elvdal.kommune.no 

Postadresse: Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang

Hva skjer videre 

Kommunen vil vurdere om kriteriene for grensejustering er oppfylt. Blir søknaden godkjent vil partene bli kalt inn til oppmålingsforretning, der de nye grensene måles inn og merkes i marka.

Hva koster det?

6.9.3 Grensejustering
6.9.3 Grensejustering 2021
6.9.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m² 3 935,-
areal fra 251 – 500 m² 7 855,-
6.9.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
areal fra 0 – 250 m² 4 355,-
areal fra 251 – 1000 m² 7 840,-
Til toppen