Hvor mye må jeg betale?

Kommunestyret har fastsatt eiendomsskattesatsen for 2021:

Fritids- og bolig- eiendommer / skattepliktig del av landbrukseiendom: 4 promille av skattegrunnlaget.   

Næringseiendom, kraftverk, vindkraftverk og kraftnettet: 3 promille av skattegrunnlaget.

Eiendommens verditakst (eiendomsskattetakst) danner grunnlaget for skatteberegningen. Taksten skal gjenspeile antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskatteloven § 8A-2: «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Skatten blir utregnet slik:

Eksempel:

Eiendomsskattetakst
- reduksjonsfaktor på 30 % 
= skattegrunnlag

x promillesatsen 4 promille
= skatt                                

kr 1 000 000
kr    300 000
kr    700 000


kr.       2 800

I Stor-Elvdal bli skatten fordelt på to terminer og faktureres i april og oktober.

Kontakt oss

Mona Brennodden
Saksbehandler
E-post
Telefon 474 58 999
Til toppen