Koronavirus

Ingen nye smittetilfeller er påvist i Stor-Elvdal.

Gå til kommunens koronavirus-oversikt     Se status for vaksinering her

Skogbruket i Stor-Elvdal

Stor-Elvdal er en betydelig skogkommune i landets største skogfylke. Skog- og tresektoren har stor betydning for økonomi, velferd og folkehelse i bygda.

Skogbruk er ei stor og viktig næring i Stor-Elvdal. Det avvirkes 125 000 – 155 000 m³ med tømmer årlig til en førstehåndsverdi på ca. 50 millioner kroner. Det tilsvarer ca 4 000 tømmerlass på tømmerbil. Moelven Østerdalsbruket foredler sagtømmer fra regionen med et volum på 134 000 kubikk (2016). I tillegg til øvrige aktører knyttet til tømmer, skogkultur og skogsveier mm., finnes det flere bedrifter innen trebearbeiding og spesielt må kunnskapsbedriften på Evenstad trekkes fram som en stor arbeidsplass og ressurs for bygda. Høgskolen Innlandet på Evenstad har eneste skogbruksutdanning på høyere nivå i tillegg til NMBU på Ås.

Skogarealet i Stor-Elvdal teller 1,4 mill dekar. 955 000 da er produktiv skogsmark. Av det skogkledde arealet er over 100 000 da registrert som naturreservat og tatt ut av skogproduksjon.

Skogen i Stor-Elvdal utgjør på landsbasis:

  • 1,1 % av landets skogressurser (produktiv skog, tømmervolum og tilvekst)
  • 1,2 % av landets avvirkning for salg
  • Ca 1,5 % av landets skogkulturinvesteringer
  • (planting 1,7 %, ungskogpleie 1,4 %, markberedning 7 % mv.)
  • 800 km med skogsbilveger

"For hver krone skogeierne mottar i oppgjør for salg av tømmer, skjer det en videreforedling og verdiskapning frem til sluttkunden på 10-12 kroner."

Kontakt oss

John Olav Sundli
Rådgiver skogbruk
E-post
Telefon 952 20 192
Til toppen