5.2 Andre tjenester

5.2 Andre tjenester

5.2 Andre tjenester
5.2 Andre tjenester 2020 2021
Vaksinering pr. vaksine* 190,- 190,-
Egenbetaling Lugomstua per. gang 65,- Avhengig av type vedtak
Egenbetaling bevertning i fellesareal, Benveien pr. mnd. 200,- 250,-
Egenbetaling kjøring i nærmiljøet for beboere pr. gang ** 60,- 60,-
Egenandel transport øvrige reiser for beboere pr. km. – statens satser** 4,03,- 4,03
Oppdrag aktivitetstjenesten (NAV) pr time 290,- 290,-
Vask av kommunebiler (internt) pr time 290,- 290,-
*Vaksinering utenom Lov om helsetjenester i kommunen § 1-3 og gjennomføres av hjemmesykepleien. **Ved bruk av kommunal bil.Stor-Elvdal kommune – Gebyrregulativ 2021 Side 15 *** Dagtilbud gitt etter Hol §3-2 nr 6 bokstav b og Hol §3-2 nr 7 som aktiviserer betaling tilsvarende betaling for praktisk bistand med utgiftstak kr 210,- per måned. **** Dagtilbud gitt som avlastende tiltak som ikke aktiviserer betaling og dagtilbud gitt etter Hol §3- 2 nr 6 bokstav b og Hol §3-2 nr 7 som aktiviserer betaling tilsvarende betaling for praktisk bistand, men hvor brukeren allerede er bruker og betaler for praktisk bistand, da kan det ikke kreves ytterligere betaling for dagaktivitetstilbudet
Til toppen