6.1 Vann, avløp, septik og renovasjon

6.1.1 Vann

6.1.1 Vann
Gebyr 2021 2022
Abonnementsgebyr pr. abb. 1 000,- 1 000,-
Forbruksgebyr pr.m³ 16,84 19,45,-
Leie av vannmåler pr stk. 220,- 220,-
Gebyrene er inkludert merverdiavgift og er etter selvkostprinsippet. Gebyrene betales i 4 terminer – hytterenovasjon forfaller i sin helhet i 2. termin.

6.1.2 Avløp

6.1.2 Avløp
Gebyr 2020 2021 2022
Abonnementsgebyr pr. abb. 1 237,50 1 237,50 1 237,50
Forbruksgebyr pr.m³ 24,89 26,25 29,28,-
Gebyrene er inkludert merverdiavgift og er etter selvkostprinsippet. Gebyrene betales i 4 terminer – hytterenovasjon forfaller i sin helhet i 2. termin.

6.1.3 Driftsbygg i landbruket, pr. registrert enhet

6.1.3 Driftsbygg i landbruket, pr. registrert enhet
Gebyr 2021 2022
Storfe – 8 m³ 134,72 155,60,-
Ungdyr - 5.m³ 84,20 97,25,-
Smådyr – 1 m³ 16,84 19,45,-
Minimumssats – 100 m³ 1 684,- 1 945,-
Betales etter stipulert forbruk m³ pr. dyr

6.1.4 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for bolig

6.1.4 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for bolig
Gebyrer 2021 2022
0 tom 100 m² BA 6 300,- 6 300,-
101 tom 160 m² BA 12 160,- 12 160,-
161 tom 220 m² BA 15 110,- 15 110,-
221 tom 280 m² BA 22 690 22 690
For boliger utover 280 m² BA svares en avgift pr påbegynte 60 m² 1 700,- 1 700,-
Dette gjelder for eneboliger, leiligheter osv. For utvidelse av eksiterende boligbebyggelse skal det betales 50 % av minimumsavgiften for hver påbegynte 60 m² BA utover de første 60 m² BA.

6.1.5 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for næringsvirksomhet

6.1.5 Tilknytningsavgift for Vann og Avløp for næringsvirksomhet
Gebyrer 2021 2022
0 tom 250 m² BA 8 670,- 8 670,-
251 tom 500 m² BA 17 250,- 17 250,-
501 tom 1.500 m² BA 25 890,- 25 890,-
1.501 tom 3.000 m² BA 34 500,- 34 500,-
3.001 m² og mer 43 130,- 43 130,-
Dette gjelder for forretninger, kontorer, verksted og industri. For utvidelse av eksisterende bebyggelse for næringsvirksomhet, skal det svares tilknytningsavgifter for vann og avløp etter samme satser og grupperinger som for nybygg næringsvirksomhet. Det skal ikke svares tilknytningsavgift for utvidelse av næringsvirksomhet på 60 m² BRA eller mindre.

6.1.6 Septik

6.1.6 Septik
Gebyrer 2021 2022
Slamavskiller 0-4 m³ 1 962,50 2 010,-
Slamavskiller over 4 m³ (pr. m3) 491,25 503,75,-
Tillegg for bortkjøring av vannfase for slamavskiller 0-4m³ 868,75 888,75,-
Tillegg for bortkjøring av vannfase for slamavskiller over 4 m³ (pr.m3) 223,75 230,-
Tette tanker, 0-4m³ 2 831,75 2 898,75,-
Tette tanker – over 4m³ (pr. m3) 715,- 732,50,-
Ekstratømming hverdager – tanker 0-4m³ 3 875,- 3 900,-
Umiddelbar tømming 5 180,- 5 200,.
Ved tømming av anlegget blir tørrstoffet avvannet og kjørt bort, mens vannet blir fylt tilbake i anlegget. I anlegg hvor infiltrasjonssystemet ikke fungerer, blir både vannet (såkalt vannfase) og faststoffet kjørt bort. Gebyrene er inndelt etter størrelse på tank og tømmehyppighet. De som har anlegg som er fullt, slik at både vann (vannfase) og faststoff må kjøres bort, må derfor betale mer enn de som bare leverer faststoff

6.1.7 Renovasjon

6.1.7 Renovasjon
Gebyrer 2021 2022
Husholdning – standard 3 792,50 3 992,50,-
Husholdning – mini 2 987,50 3 393,75,-
Husholdning - maxi 4 791,25,-
Hytte – container i hytteområde 1 632,50 1 836,25,-
Hytte – container v/vei 1 213,75 1 477,50,-

6.1.8 Utleie av mannskap - traktor

6.1.8 Utleie av mannskap - traktor
Gebyrer 2021 2022
Mannskap 600,- 618,-
Mannskap og traktor/spylerutstyr 1 075,- 1 708,-
Gebyret inkluderer 25 % merverdiavgift. Ved arbeid utenom ordinær arbeidstid faktureres med påslag for overtid for mannskapstimer.

6.1.9 Gebyr for saksbehanding og tilsyn etter forurensningsforskriften

6.1.9 Gebyr for saksbehanding og tilsyn etter forurensningsforskriften
Gebyrer 2022
Sanitært avløpsvann fra boighus, hytter og lignende
Søknad om utslippstillatelse etter §12-4 5 000,-
Søknad om endring av utslippstillatelse etter §12-4 2 500,-
Årlig gebyr for kontroll og tilsyn av private anlegg etter kap.12 810,-
Kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser
Søknad om utslippstillatelse etter §13-4 10 000,-
Søknad om endring av utslippstillatelse etter §13-7 2 500,-
Årlig gebyr for kontroll og tilsyn av eksiterende anlegg 970,-
Samt etter medgått tid ut over 10 arbeidstimer ved gjennomføring av tisyn - timesats 975,-
Oljeholdig avløpsvann
Søknad om tilatelse til utslipp/påslipp etter §15-4 5 000,-
Endring og omgjøring av utslippstillatelse etter §15-8 2 500,-
Årlig gebyr for kontroll og tilsyn av oljeutskiller 550,-
Påslipp til kommunalt ledningsnett
Gebyr for vedtak som fattes etter kap.15A 5 000,-
Gebyr for tilsyn for å kontrollere vilkår etter kap. 15A 550,-
Gravearbeider i forurenset grunn
Behandling av saneringsplan og tilsyn etter kap. 2 Etter medgått tid - timesats 945,-
Til toppen