6.5 Gebyr for bygg og delingssaker

6.5 Gebyr for bygg og delingssaker

Gebyr er fritatt for merverdiavgift. * "Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel"
6.5 Gebyr for bygg og delingssaker
# Gebyrer 2021 2022
1a Ny bolig (pbl §20-3) 13 990,- 14 990,-
1b For hver selvstendig boenhet*) f.o.m boenhet nr. 2 5 060,-
1c I flerboligbygg (rekke- og kjedehus, tomannsboliger, flerboligbygg etc.)Faktureres pr. boenhet iht. pkt. 1a over. *) 5 100,-
2a Ny hytte (pbl §20-3) 13 990,- 14 990,-
2b Anneks (pbl §20-3) 6 690,- 6 790,-
3a Industri-, forretnings-, kontor- og næringsbygg (pbl §20-3) 13 250,- 13 650,-
I tillegg pr kvm BRA f.o.m. 101 - 200 kvm 30,-
for de neste 200 - 500 kvm 20,-
for de neste 500 kvm og oppover 10,-
3b Alminnelige driftsbygninger i landbruket < 100 m2 (§20-4 litra b, jfr. SAK 10 §3-2) 3 020,- 3 100,-
Alminnelige driftsbygninger i landbruket > 100 < 1000 m2(§20-4 litra b, jfr. SAK 10 §3-2) 6 630,- 6 730,-
For driftsbygninger over 1000 m² kreves gebyr som for pkt. 3 a over 13 250,- 13 650,-
4 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl §20-4 litra a, c og e) I tillegg kommer pris pr. kvm under punkt 7.10 kvm BRA inngår i gebyret 3 020,- 3 100,-
5 Rivning (pbl § 20-3) 3 020,- 3 100,-
6 Byggesaksbehandling av alle andre kategorier som er søknadspliktige etterpbl §20-3 og som ikke er nevnt spesifikt ipkt. 1-6 over, er gebyret i hvert tilfelle 3 640,- 3 750,-
Tillegg pr kvm BRA f.o.m. 0 kvm – 90kvm 40,- 40,-
for de neste 91 - 140 kvm 30,- 30,-
for de neste 141 - 200 kvm 20,- 20,-
for de neste 200 og oppover 10,- 10,-
7 Søknad om deling av eiendom 3 750,-

6.5.1 Ansvarsrett

6.5.1 Ansvarsrett
6.5.1 Ansvarsrett 2021 2022
Lokal godkjenning av foretak og selvbygger 1 020,- 1 050,-

6.5.2 Tilsyn i medhold av pbl. §§25-1 og 25-2

6.5.2 Tilsyn i medhold av pbl. §§25-1 og 25-2
6.5.2 Tilsyn i medhold av pbl. §§25-1 og 25-2 2021 2022
I byggesaker iht. pbl §20-3 725,- 750,-
I byggesaker iht. pbl §20-4 325,- 350,-

6.5.3 Andre gebyrer

6.5.3 Andre gebyrer
6.5.3 Andre gebyrer 2021 2022
Purregebyr ved manglende søknad om ferdigattest 1 050,- 1 090,-
For medgått ekstra arbeid eller andre tjenester vedrørende byggesak faktureresfor medgått tid pr. time, samtkommunens utgifter 945,- 945,-
Purregebyr serviceavtaler minirenseanlegg 1 050,- 1 090,-
Midlertidig brukstillatelse 1 020,- 1 090,-

6.5.4 Forhåndskonferanse

6.5.4 Forhåndskonferanse
6.5.4 Forhåndskonferanse 2021 2022
Gjennomføring av forhåndskonferanse – minste sats 1 390,- 1 450,-
Deretter pr. time utover 1 - ett – timeverk 970,- 945,-

6.5.5 Dispensasjoner iht. pbl kapittel 19

6.5.5 Dispensasjoner iht. pbl kapittel 19
6.5.5 Dispensasjoner iht. pbl kapittel 19 2021 2022
Saksforberedelse til politisk behandling for søknad om dispensasjon. 6 760,- 6 900,-
Saksforberedelse for søknad om dispensasjon som kan avgjøresadministrativt iht. delegert myndighet. 5 200,- 5 300,-
Saksforberedelse for søknad om dispensasjon for enkle tiltak tilallmennyttige formål. Med enkle tiltakmenes gapahuk, ljørbu, naust o.l. 2 080,- 2 100,-
Tiltak som gjennomføres i strid med plan og bygningslovens bestemmelser ilegges et overtredelsesgebyr iht. pbl §32-8 i samsvar med tilhørende forskrift SAK 10 kap.16
Tiltakshaver faktureres alle gebyrer, og gebyr sendes ut i forbindelse med vedtak om tillatelse. For behandling av dispensasjonssaker etter pbl kapittel 19, skal gebyr være innbetalt før saken blir satt under behandling.
Til toppen