Koronavirus

11.06.2021 - Stor-Elvdal kommune følger nå nasjonale anbefalinger med unntak av skole som driftes på gult nivå fram til ferien.

Interkommunal Koronatelefon vil ikke være i drift i perioden uke 25 – 32. Trykk på lenke nedenfor.

Alt om siste nytt, testing og vaksinering Nasjonale tiltak 

Viktig melding til husstander tilkoblet Koppang vannverk!

Det er påvist intestinale enterokokker i drikkevannet fra Koppang vannverk. Vi anbefaler å koke drikkevannet inntil dere mottar ny beskjed. Les mer her.

Råd ved kokepåbud/kokevarsel

 

6.6 Gebyr for plansaker

6.6 Gebyr for plansaker Plansaker i Stor-Elvdal kommune etter pbl §§12-3 og 12-14, jfr. pbl §§12-10 og 12-11
6.6 Gebyr for plansaker
Gebyrer 2021
6.6.1 Grunnsum kommunal behandling av reguleringsplanforslag
(Pbl §§ 12-8, 12-10, 12-11)
Planområde < 100 da* 26 500,-
Planområde > 100 daa og < 200 daa* 33 400,-
Planområde > 200 daa og < 300 daa* 40 000,-
Planområde > 300 daa og < 400 daa* 46 700,-
Planområde > 400 daa og < 500 daa* 53 400,-
Tillegg over 500 daa (pr. daa) 100,-
Tillegg for reguleringsplanforslag som krever planprogram etter pbl §4-1, ellerreguleringsplanforslag som behandlesetter §§3 og 4 i forskrift omkonsekvensutredning, hvor kommuneniht. forskrift om konsekvensutredning,vedlegg I og II, er ansvarlig myndighet. 13 000,-
Mindre endring av reguleringsplan (pbl §§12-14) 13 000,-
Forlengelse av gjennomføringsfrist av opprinnelig privat reguleringsforslag sombehandles etter §12-11, som ikke bleigangsatt i løpet av fem år etter vedtak avplanen 5 900,-
Timepris, fritatt merverdiavgift (mva.) 950,-
6.6.2 Andre forhold
a) Planforslaget går ikke til kommunal førstegangsbehandling før fullstendig gebyr er innbetalt.
b) Plankart til reguleringsplaner skal utarbeides etter Miljøverndepartementets (MD) planveileder og Forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Plankart som ikke blir levert i dette formatet blir returnert.
c) Det kreves betaling for tilleggsarbeid der dette kan dokumenteres med timeoversikt og konkrete tilleggsoppgaver. Tilleggsarbeidet beregnes ut fra timesprisen angitt i pkt. 4. Oppgaver som går utover kommunens ansvarsområde anses også som tilleggsoppgaver etter dette gebyrregulativ.
Til toppen