6.9 Gebyr etter matrikkelloven

6.9.1 Gebyr etter matrikkelloven. Oppretting av matrikkelenhet

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1 Gebyr etter matrikkelloven. Oppretting av matrikkelenhet
6.9.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2021 2022
areal fra 0 – 500 m² 7 855,- 8 070,-
areal fra 501 – 2000 m² 15 690,- 16 120,-
areal fra 2001 – 5000 m² 16 510,- 16 970,-
areal fra 5001 – 10 000 m² 18 290,- 18 520,-
Areal fra 10 001 – pr. påbegynt 10 da 1 225,- 1 250,-
Mengderabatt på oppmåling av flere samlede tomter innenfor regulertetomtefelt. Fra 5-15 tomter: 10% rabatt.15-45 tomter: 20 % rabatt. 50 tomter ellerflere: 30 % rabatt.

6.9.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
6.9.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 2021 2022
areal fra 0 - 500 m² 7 855,- 8 070,-
areal fra 501 – 2000 m² 15 690,- 16 120,-
areal fra 2001 – 5000 m² 16 510,- 16 970,-
areal fra 5001 – 10 000 m² 18 290,- 18 520,-
Areal fra 10 001 – pr. påbegynt 10 da 1 225,- 1250,-

6.9.1.3 Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1.3 Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner
6.9.1.3 Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner 2021 2022
Tillatelse til seksjonering, reg. av eierseksjoner 3 655,- 3 750,-
Tillatelse til seksjonering, reg. av eierseksjoner m/befaring 5 000,- 5 100,-

6.9.1.4 Oppmåling av uteareal eierseksjon

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1.4 Oppmåling av uteareal eierseksjon
6.9.1.4 Oppmåling av uteareal eierseksjon 2021 2022
areal fra 0 – 50 m² 3 935,- 4 045,-
areal fra 51 – 250 m² 7 855,- 8 070,-
areal fra 251 – 2000 m² – økning pr. påbegynt da. 15 690,- 16 120,-
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 750,- 770,-

6.9.1.5 Oppretting av anleggseiendom

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1.5 Oppretting av anleggseiendom
6.9.1.5 Oppretting av anleggseiendom 2021 2022
olum fra 0 – 2000 m³ 15 690,- 16 120,-
volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 750,- 770,-

6.9.1.6 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

6.9.1.7 Fradeling/oppmåling til landbruksformål

Gebyr for fradeling/oppmåling faktureres etter medgått tid. Minstepris er 7 700,-

6.9.1.8 Fradeling/oppmåling til allmennyttige formål

Gebyr for fradeling/oppmåling faktureres etter medgått tid. Minstepris er 7 700,-

6.9.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 6.10.1.1, 6.10.1.2, 6.10.1.4 og 6.10.1.5
6.9.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr 2021 2022
I tillegg kan det påløpe et tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning 2 910,- 2 990,-
6.9.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretningen eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av av gebyrsatsene etter 6.9.1.1 og 6.9 1.2

 

6.9.3 Grensejustering

6.9.3 Grensejustering
6.9.3 Grensejustering 2021 2022
6.9.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m² 3 935,- 4 045,-
areal fra 251 – 500 m² 7 855,- 8 070,-
6.9.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
areal fra 0 – 250 m² 4 355,- 4 476,-
areal fra 251 – 1000 m² 7 840,- 8 050,-

 

6.9.4 Arealoverføring

6.9.4 Arealoverføring
Gebyrer 2021 2022
6.9.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål
areal fra 0 - 250 m² 7 855,- 8 070,-
areal fra 251 – 500 m² 15 690,- 16 120,-
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 750,- 770,-
6.9.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum
Volum fra 0 – 250 m3 7 855,- 8 070,-
Volum fra 251 – 500 m3 15 690,- 16 120,-
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 750, 770,-

 

6.9.5 Klarlegging av eksisterende grense

6.9.5 Klarlegging av eksisterende grense
Gebyrer 2021 2022
6.9.5.1 Tidligere er koordinatbestemt ved oppmåling
For inntil 2 punkter 2 615,- 2 685,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 750,- 770,-
6.9.5.2 Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter 5 815,- 5 970,-
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 750,- 770,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

6.9.6 Privat grenseavtale

6.9.6 Privat grenseavtale
Gebyrer 2021 2022
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 1 460,- 1 500,-
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 290,- 300,-
Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)

6.9.7 Timepris

6.9.7 Timepris
6.9.7 Timepris 2021 2022
Timepris for arbeider etter matrikkelloven 945,- 945,-

6.9.8 Urimelig gebyr

6.9.8 Urimelig gebyr
6.9.8 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr
Fullmakts haver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr
Med urimelig gebyr menes her et meget stort avvik fra gjennomsnittlig omkostninger for den enkelte type sak. For eksempel vil ikke forretning over enkelttomter på et større tomtefelt komme inn under rimelighetsbegrepet

6.9.9 Betalingsbetingelser

6.9.9 Betalingsbetingelser
6.9.9 Betalingsbetingelser
Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis.
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg.
Merverdiavgift beregnes ikke.

6.9.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

6.9.11 Utstedelse av matrikkelbrev

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen
6.9.11 Utstedelse av matrikkelbrev
6.9.11 Utstedelse av matrikkelbrev 2021 2022
Gebyrer i hht § 16 i matrikkelforskiften
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,- 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider 350,- 350,-

6.9.12 Indeksregulering 

Gebyrregulativet indeksreguleres hvert år etter Statens kartverks indekstall for kart og oppmålingsarbeider. Indekstall for juni  måned året før det året regulativet skal gjelde for legges til grunn for indeksreguleringen. Alle satser avrundes til nærmeste 5 kr.
Indeksregulering i 2020 er 2,06 %, og i 2021 er den 2,40 % 

Til toppen