Utslipp og spredt avløp

Alle avløpsutslipp krever i utgangspunktet tillatelse. Det er kommunen som har ansvar for god vannkvalitet og sikring av avløp. Alle boliger, hytter og virksomheter må enten være tilkoblet det offentlige avløpssystemet eller ha et privat renseanlegg som er godkjent av kommunen.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Utslippstillatelse

Fritidsboliger og eneboliger uten innlagt vann og uten utslipp av avløpsvann fra toalettløsninger som utedo, biologisk toalett og forbrenningstoalett, trenger ikke tillatelser.

Tette tanker er søknadspliktige.

Innlagt vann utløser krav om utslippstillatelse selv om det bare er gråvann som skal slippes ut.

Hytter og eneboliger som ikke har innlagt vann og som ikke slipper ut avløspvann fra klosett, trenger vanligvis ikke tillatelse. Skulle gråvannet likevel være av en slik karakter at det fører til nevneverdige skade eller ulempe, kan kommunen likevel kreve søknad om utslippstillatelse etter forurensningsloven § 8.

Nytt anlegg

Før bygging av nytt anlegg eller oppgradering av eksisterende kan igangsettes skal det foreligge:

Søknad om utslippstillatelse etter forurensningsforskriften, og byggesøknad etter plan- og bygningsloven behandles sammen.

Tiltakshaver må få bistand fra nøytralt fagkyndig firma til å utarbeide og sende inn søknad om utslippstillatelse. 

Ordforklaring

Svartvann: Sanitært avløspvann (vann fra toalett)

Gråvann: Vann som ikke inneholder sanitært avløpsvann. Ved innlagt vann må det søkes om utslipp av gråvann selv om det ikke er noe svartvann.

Til toppen