Avlastningsopphold

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

 

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester papirskjema (PDF, 216 kB)

 

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan også søke muntlig over telefon.

Kommunen skal innhente nødvendige opplysninger og fatte vedtak. Du kan klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, blir saken sendt videre til Fylkesmannen.

 

Moratunet sykehjem

Moratunet sykehjem er en institusjon som gir heldøgns - pleie og omsorg. Det er plass til 35 beboere og 1 KAD (Kommunal Akutt Døgnplass). Sykehjemmet er oppdelt i team hvor det er 6-8 beboere i hvert team. Her gis det tilbud om medisinsk behandling og pleie ved akutt sykdom, pleie og omsorg til aldersdemente, mennesker med kronisk sammensatte sykdommer, og pleie og omsorg ved livets slutt. Sykehjemmet har eget kjøkken og vaskeri.

Moratunet er et moderne sykehjem som i tillegg til vanlig sykehjem også har avlastningsplasser, korttidsplasser og KAD (Kommunal Akutt Døgnplass).

Dagsenter, fysioterapi-. og ergoterapitjenesten er også lagt til Moratunet Sykehjem.

Det er lagt stor vekt på trivsel, og kantina er blitt en hyggelig møteplass for flere enn beboerne. 

Adresse
Postboks 85
2481 KOPPANG
Besøksadresse
Granheimvn. 3
2480 KOPPANG

Telefon
40 44 07 34
Fax
62 46 03 00

E-post
postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Til toppen