Langtidsopphold

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen tre uker. Opprettholder kommunen avgjørelsen, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester papirskjema (PDF, 216 kB)

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Moratunet sykehjem

Moratunet sykehjem er en institusjon som gir heldøgns - pleie og omsorg. Det er plass til 35 beboere og 1 KAD (Kommunal Akutt Døgnplass). Sykehjemmet er oppdelt i team hvor det er 6-8 beboere i hvert team. Her gis det tilbud om medisinsk behandling og pleie ved akutt sykdom, pleie og omsorg til aldersdemente, mennesker med kronisk sammensatte sykdommer, og pleie og omsorg ved livets slutt. Sykehjemmet har eget kjøkken og vaskeri.

Moratunet er et moderne sykehjem som i tillegg til vanlig sykehjem også har avlastningsplasser, korttidsplasser og KAD (Kommunal Akutt Døgnplass).

Dagsenter, fysioterapi-. og ergoterapitjenesten er også lagt til Moratunet Sykehjem.

Det er lagt stor vekt på trivsel, og kantina er blitt en hyggelig møteplass for flere enn beboerne. 

Adresse
Postboks 85
2481 KOPPANG
Besøksadresse
Granheimvn. 3
2480 KOPPANG

Telefon
40 44 07 34
Fax
62 46 03 00

E-post
postmottak@stor-elvdal.kommune.no

Kontakt oss

Cisilie Selnes Westgaard
Sektorleder - Helse og velferd
E-post
Telefon 99 73 99 56
Til toppen