Benveien

Enheten tiltak for funksjonshemmede i Stor-Elvdal kommune er en del av sektoren helse, omsorg og velferd. Enheten har ansvar for tilbud til mennesker med funksjonshemming og omfatter blant annet støttekontakt, avlastning/ besøkshjem, bofellesskap, veiledning i hjemmet omsorg stønad og brukerstyrt personlig assistent.

Benveien

Benveien er et bofellesskap med 7 egen leiligheter inne i huset og 5 leiligheter som vi disponerer i nær tilknytning. Dette er boliger for personer med nedsatt funksjonsevne er boliger organisert som leiligheter, og tilpasset personer med ervervet eller medfødt fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse. 

Det er en døgnbemannet bolig, men beboere får tildelt kommunale tjenester på individuell basis som andre hjemmeboende. ​​​

Beboere med behov for hjelpetiltak som fyller vilkår for tjenester, tildeles disse gjennom egne enkeltvedtak. Dette innebærer at det søkes om og treffes enkeltvedtak i forhold til den enkelte tjeneste.

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester

Søknadsskjema pleie- og omsorgstjenester papirskjema (PDF, 216 kB)

Til toppen