3.3 Korttidsopphold/langtidsopphold

3.3 Korttidsopphold/langtidsopphold

3.3 Korttidsopphold/langtidsopphold
Gebyrer 2023 2024
Korttidsopphold pr. døgn. (inntil 60 døgn reguleres årlig ihht statens satser) 180,- * *
Dag/nattopphold 100,- * *
Langtidsopphold pr. mnd. ** **
* Korttidsopphold er et tidsavgrenset opphold i institusjon gitt som døgnopphold, dagopphold eller nattopphold. Kommunen kan kreve inntil 175 kroner per døgn for korttidsopphold, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 11-2, Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4
** Egenandel ved langtidsopphold blir fastsatt av kommunen på grunnlag av beboers inntekter jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 11-2, Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester § 4
Satsene blir endret desember hvert år i forbindelse med vedtatt statsbudsjett.
Til toppen