6.6 Gebyr for plansaker

6.6 Gebyr for plansaker

Plansaker i Stor-Elvdal kommune etter pbl §§12-3 og 12-14, jfr. pbl §§12-10 og 12-11
6.6 Gebyr for plansaker
Gebyrer 2022 2023
6.6.1 Grunnsum kommunal behandling av reguleringsplanforslag (Pbl §§ 12-8, 12-10, 12-11)
For oppstartsmøte/politisk forhåndsuttalelse, jf. pbl §12-8 6 000
Planområde < 100 da* 29 000,- 39 000
Planområde > 100 daa og < 200 daa* 39 000,- 49 000
Planområde > 200 daa og < 300 daa* 45 000,- 55 000
Planområde > 300 daa og < 400 daa* 49 000,- 59 000
Planområde > 400 daa og < 500 daa* 59 000,- 69 000
Tillegg over 500 daa (pr. daa) 100,- 100
Tillegg for reguleringsplanforslag som krever planprogram etter pbl §4-1, ellerreguleringsplanforslag som behandlesetter §§3 og 4 i forskrift omkonsekvensutredning, hvor kommuneniht. forskrift om konsekvensutredning,vedlegg I og II, er ansvarlig myndighet. 13 000,- 14 000
Mindre endring av reguleringsplan (pbl §§12-14) 13 000,- 14 000
Forlengelse av gjennomføringsfrist av opprinnelig privat reguleringsforslag sombehandles etter §12-11, som ikke bleigangsatt i løpet av fem år etter vedtak avplanen 5 900,- 6 500
Timepris, fritatt merverdiavgift (mva.) 945,- 965
6.6.2 Andre forhold
a) Planforslaget går ikke til kommunal førstegangsbehandling før fullstendig gebyr er innbetalt.
b) Plankart til reguleringsplaner skal utarbeides etter Miljøverndepartementets (MD) planveileder og Forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. Plankart som ikke blir levert i dette formatet blir returnert.
c) Det kreves betaling for tilleggsarbeid der dette kan dokumenteres med timeoversikt og konkrete tilleggsoppgaver. Tilleggsarbeidet beregnes ut fra timesprisen angitt i pkt. 4. Oppgaver som går utover kommunens ansvarsområde anses også som tilleggsoppgaver etter dette gebyrregulativ.
*) Arealformål LNFR inngår ikke i utregning av arealet til planområdet (pbl § 12-5, pkt. 5)
Til toppen