6.9 Gebyr etter matrikkelloven

6.9.1 Gebyr etter matrikkelloven. Oppretting av matrikkelenhet

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1 Gebyr etter matrikkelloven. Oppretting av matrikkelenhet
6.9.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2022 2023
areal fra 0 – 500 m² 8 070,- 8 290
areal fra 501 – 2000 m² 16 120,- 16 590
areal fra 2001 – 5000 m² 16 970,- 17 400
areal fra 5001 – 10 000 m² 18 520,- 18 990
Areal fra 10 001 – pr. påbegynt 10 da 1 250,- 1 250
Mengderabatt på oppmåling av flere samlede tomter innenfor regulertetomtefelt. Fra 5-15 tomter: 10% rabatt.15-45 tomter: 20 % rabatt. 50 tomter ellerflere: 30 % rabatt.

6.9.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
6.9.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn 2022 2023
areal fra 0 - 500 m² 8 070,- 8 290
areal fra 501 – 2000 m² 16 120,- 16 590
areal fra 2001 – 5000 m² 16 970,- 17 400
areal fra 5001 – 10 000 m² 18 520,- 18 990
Areal fra 10 001 – pr. påbegynt 10 da 1250,- 1 250

6.9.1.3 Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1.3 Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner
6.9.1.3 Tillatelse til seksjonering, registrering av eierseksjoner 2022 2023
Tillatelse til seksjonering, reg. av eierseksjoner 3 750,- 3 850
Tillatelse til seksjonering, reg. av eierseksjoner m/befaring 5 100,- 5 200

6.9.1.4 Oppmåling av uteareal eierseksjon

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1.4 Oppmåling av uteareal eierseksjon
6.9.1.4 Oppmåling av uteareal eierseksjon 2022 2023
areal fra 0 – 50 m² 4 045,- 4 130
areal fra 51 – 250 m² 8 070,- 8 290
areal fra 251 – 2000 m² – økning pr. påbegynt da. 16 120,- 16 590
areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da. 770,- 790

6.9.1.5 Oppretting av anleggseiendom

Gebyrene er ikke merverdiavgift pliktige.
6.9.1.5 Oppretting av anleggseiendom
6.9.1.5 Oppretting av anleggseiendom 2022 2023
olum fra 0 – 2000 m³ 16 120,- 16 590
volum fra 2001 m³ - økning pr. påbegynt 1000 m³ 770,- 790

6.9.1.6 Registrering av jordsameie

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

6.9.1.7 Fradeling/oppmåling til landbruksformål

Gebyr for fradeling/oppmåling faktureres etter medgått tid. Minstepris er 7 700,-

6.9.1.8 Fradeling/oppmåling til allmennyttige formål

Gebyr for fradeling/oppmåling faktureres etter medgått tid. Minstepris er 7 700,-

6.9.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Viser til 6.10.1.1, 6.10.1.2, 6.10.1.4 og 6.10.1.5
6.9.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Gebyr 2022 2023
I tillegg kan det påløpe et tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning 2 990,- 2 990
6.9.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretningen eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av av gebyrsatsene etter 6.9.1.1 og 6.9 1.2

 

6.9.3 Grensejustering

6.9.3 Grensejustering
6.9.3 Grensejustering 2022 2023
6.9.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.
areal fra 0 – 250 m² 4 045,- 4 476
areal fra 251 – 500 m² 8 070,- 8 290
6.9.3.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³
areal fra 0 – 250 m² 4 476,- 4 476
areal fra 251 – 1000 m² 8 050,- 8 290

 

6.9.4 Arealoverføring

6.9.4 Arealoverføring
Gebyrer 2022 2023
6.9.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål
areal fra 0 - 250 m² 8 070,- 8 290
areal fra 251 – 500 m² 16 120,- 16 590
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m² medfører en økning av gebyret på 770,- 790
6.9.4.2 Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum
Volum fra 0 – 250 m3 8 070,- 8 290
Volum fra 251 – 500 m3 16 120,- 16 590
Volumoverføring pr. nytt påbegynt 500 m³ medfører en økning av gebyret på 770,- 790

 

6.9.5 Klarlegging av eksisterende grense

6.9.5 Klarlegging av eksisterende grense
Gebyrer 2022 2023
6.9.5.1 Tidligere er koordinatbestemt ved oppmåling
For inntil 2 punkter 2 685,- 2 750
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 770,- 790
6.9.5.2 Der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter
For inntil 2 punkter 5 970,- 6 100
For overskytende grensepunkter, pr. punkt 770,- 790
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

6.9.6 Privat grenseavtale

6.9.6 Privat grenseavtale
Gebyrer 2022 2023
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 1 500,- 1 590
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 300,- 320
Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid. (minimum 3 timer)

6.9.7 Timepris

6.9.7 Timepris
6.9.7 Timepris 2022 2023
Timepris for arbeider etter matrikkelloven 945,- 965

6.9.8 Urimelig gebyr

6.9.8 Urimelig gebyr
6.9.8 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr
Fullmakts haver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr
Med urimelig gebyr menes her et meget stort avvik fra gjennomsnittlig omkostninger for den enkelte type sak. For eksempel vil ikke forretning over enkelttomter på et større tomtefelt komme inn under rimelighetsbegrepet

6.9.9 Betalingsbetingelser

6.9.9 Betalingsbetingelser
6.9.9 Betalingsbetingelser
Gebyrene kan kreves inn forskuddsvis.
Gebyrene fastsettes etter det regulativ som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Tinglysingsutgifter kommer i tillegg.
Merverdiavgift beregnes ikke.

6.9.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

6.9.11 Utstedelse av matrikkelbrev

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen.
6.9.11 Utstedelse av matrikkelbrev
6.9.11 Utstedelse av matrikkelbrev 2022 2023
Gebyrer i hht § 16 i matrikkelforskiften
Matrikkelbrev inntil 10 sider 175,- 175,-
Matrikkelbrev over 10 sider 350,- 350,-

6.9.12 Indeksregulering 

Gebyrregulativet indeksreguleres hvert år etter Statens kartverks indekstall for kart og oppmålingsarbeider. Indekstall for juni  måned året før det året regulativet skal gjelde for legges til grunn for indeksreguleringen. Alle satser avrundes til nærmeste 5 kr.
Indeksregulering i 2020 er 2,06 %, og i 2021 er den 2,40 % 

Til toppen