6.5 Gebyr for bygg og delingsaker

Gebyr er fritatt for merverdiavgift
 

6.5 Gebyr for bygg og delingssaker

6.5 Gebyr for bygg og delingssaker
# Gebyrer 2023 2024
1a Ny bolig (pbl §20-3) 16 490 16 490
1b For hver selvstendig boenhet*) f.o.m boenhet nr. 2 7 900 7 900
1c I flerboligbygg (rekke- og kjedehus, tomannsboliger, flerboligbygg etc.)Faktureres pr. boenhet iht. pkt. 1a over. *) 5 600 5 600
2a Ny hytte (pbl §20-3) 16 490 16 490
2b Anneks (pbl §20-3) 7 790 7 790
3a Industri-, forretnings-, kontor- og næringsbygg (pbl §20-3) 14 900 14 900
I tillegg pr kvm BRA f.o.m. 101 - 200 kvm 30 30
for de neste 200 - 500 kvm 20 20
for de neste 500 kvm og oppover 10 10
3b Alminnelige driftsbygninger i landbruket < 100 m2 (§20-4 litra b, jfr. SAK 10 §3-2) 4 500 4 500
Alminnelige driftsbygninger i landbruket > 100 < 1000 m2(§20-4 litra b, jfr. SAK 10 §3-2) 7 900 7 900
For driftsbygninger over 1000 m² kreves gebyr som for pkt. 3 a over 14 900 14 900
4 Tiltak som kan forestås av tiltakshaver (pbl §20-4 litra a, c og e) I tillegg kommer pris pr. kvm under punkt 7.10 kvm BRA inngår i gebyret 3 500 3 500
5 Rivning (pbl § 20-3) 3 500 3 500
6 Byggesaksbehandling av alle andre kategorier som er søknadspliktige etterpbl §20-3 og som ikke er nevnt spesifikt ipkt. 1-6 over, er gebyret i hvert tilfelle 3 950 3 950
Tillegg pr kvm BRA f.o.m. 0 kvm – 90kvm 40 40
for de neste 91 - 140 kvm 30 30
for de neste 141 - 200 kvm 20 20
for de neste 200 og oppover 10 10
7 Skorstein og ildsteder: oppføring, rehabilitering av skorstein 2 500 2 500
8 Søknad om deling av eiendom iht. pbl §20-1 3 950 3 950
Gebyr er fritatt for merverdiavgift. * "Med boenhet forstås bolig med ett eller flere rom og med separat inngang, samt eget bad/wc og kjøkkendel"

6.5.1 Ansvarsrett

6.5.1 Ansvarsrett
6.5.1 Ansvarsrett 2023 2024
Lokal godkjenning av foretak og selvbygger 1 190 1 190,-

6.5.2 Tilsyn i medhold av pbl. §§25-1 og 25-2

6.5.2 Tilsyn i medhold av pbl. §§25-1 og 25-2
6.5.2 Tilsyn i medhold av pbl. §§25-1 og 25-2 2023 2024
I byggesaker iht. pbl §20-3 790 835,-
I byggesaker iht. pbl §20-4 390 410,-

6.5.3 Andre gebyrer

6.5.3 Andre gebyrer
6.5.3 Andre gebyrer 2023 2024
Utstedelse av ferdigattest 1 500 1 500
Utstedelse av ferdigattest/midlertidig brukstillatelse etter befaring 3 000 3 000
Purregebyr ved manglende søknad om ferdigattest 1 190 1 190
For medgått ekstra arbeid eller andre tjenester vedrørende byggesak faktureres for medgått tid pr. time, samt kommunens utgifter 965 965
Purregebyr serviceavtaler minirenseanlegg 1 190 1 190
Midlertidig brukstillatelse 1 190 1 190
Gebyret legges til gebyrene iht. pkt 1-7 over

6.5.4 Forhåndskonferanse

6.5.4 Forhåndskonferanse
6.5.4 Forhåndskonferanse 2023 2024
Gjennomføring av forhåndskonferanse – minste sats 1 490 1 490
Deretter pr. time utover 1 - ett – timeverk 965 965

6.5.5 Dispensasjoner iht. pbl kapittel 19

6.5.5 Dispensasjoner iht. pbl kapittel 19
6.5.5 Dispensasjoner iht. pbl kapittel 19 2023 2024
Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift, som ikke trenger ekstern høring, og som ikke anses som prinsipiell, det vil si at vedtak fattes administrativt 6 500 6 500
Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift, som krever ekstern høring, men som ikke anses som prinsipiell, det vil si at vedtak fattes administrativt 9 900 9 900
Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift, og der saken anses som prinsipiell, det vil si politisk behandling 14 900 14 900
Dispensasjon til å bruke fritidsbolig som heltidsbolig 6 500 6 500
Behandling av dispensasjon fra plan, lov eller forskrift for enkle tiltak til almennyttige formål. Med enkle tiltak menes gapahuk, ljørbu, naust o.l. 2 900 2 900
Tiltak som gjennomføres i strid med plan og bygningslovens bestemmelser ilegges et overtredelsesgebyr iht. pbl §32-8 i samsvar med tilhørende forskrift SAK 10 kap.16. Tiltakshaver faktureres alle gebyrer, og gebyr sendes ut i forbindelse med vedtak om tillatelse. For behandling av dispensasjonssaker etter pbl. kap. 19, skal gebyr være innbetalt før saken blir satt under behandling.
Til toppen