Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027

Økonomiplan 2024-2027 m/årsbudsjett 2024 legges frem for behandling i formannskapet den 22. november 2023 og kommunestyre 13. desember 2023.

Stram ramme

Forslag til handlingsplan med budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 viser en stram økonomisk ramme for Stor-Elvdal kommunes drift og investeringer. Kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 legger opp til en balanse i drift som hviler på en rekke beskrevne tiltak. Handlingsrommet for 2024 og økonomiplanperioden er lite, og en videre tilpasning av tjenester og driftsnivå er tvingende nødvendig for å sikre en langsiktig økonomisk bærekraftig drift av kommunen. Samtidig må vi gjøre nødvendige investeringer for å sikre forsvarlig drift av kommunen og for å legge grunnlag for mer rasjonell drift. 

Budsjettforslaget for 2024 tar inn over seg de siste års bruk av disponible fond for å utjevne ubalansen mellom inntekter og kostnader. Fra et disposisjonsfond på 38 mill. ved inngangen til 2021 står vi ved inngangen til 2024 med et disposisjonsfond på ca 14-15 mill. Budsjettforslaget for 2024 vil ikke styrke disposisjonsfondet, men vil tilpasse drift til et realistisk nivå og legge et bedre grunnlag for langsiktig økonomisk handlerom i et noe lengre perspektiv. 

Omfattende tiltak

Det legges fram en rekke foreslåtte tiltak for å balansere inntekter og kostnader. Tiltakene vil nødvendigvis påvirke det tjenestetilbudet og –nivået kommunen kan levere til innbyggerne. Det er fokusert på ivaretakelse av lovpålagte tjenester, men alle deler av kommunens drift blir berørt. I budsjettet for inneværende år er det pekt på nødvendigheten av å tilpasse den kommunale bygningsmassen til det faktiske behovet. Selv om det har skjedd tilpasninger gjennom 2023 har det ikke vært tilstrekkelig fart i dette arbeidet i 2023, noe som forsinker økonomiske effekter av tiltak. I 2024 må det skje vesentlige endringer i forhold til bygningsmassen. Vi vil høsten 2024 overta Helsehusdelen av vår store investering i Sektor for helse og velferd. Dette skaper en dynamikk i bruk av den kommunale bygningsmassen som sammen med avhending av bygg vil gi noen økonomiske effekter i 2024, men ikke minst i resten av økonomiplanperioden. 

Det er ikke lagt opp til bemanningsreduksjon på kort sikt. Budsjettforslaget viser imidlertid at flere vakante ressurser ikke vil fylles. Over tid må det trolig skje en viss gradvis reduksjon av årsverk ved hjelp av naturlig avgang. En slik tilpasning må imidlertid skje i takt med forventninger til tjenestetilbudet. 

Eiendomsskattesats for næringseiendom og energianlegg er foreslått økt med 1‰ fra 4‰ til 5‰, 5 av 6 sammenlignbare nabokommuner har allerede maksimal skattesats på 7‰.

Interkommunalt samarbeid

Kommunen arbeider aktivt med ulike former for samarbeid på tvers av kommunegrenser. SÅTE IKT er i en betydelig brytningsfase med den såkalte «reisen til skyen» som pågår for fullt. Dette vil sikre kommunen en mer framtidsrettet og fleksibel IKT-framtid. Et slikt utviklingsarbeid berører åpenbart mange deler av kommunen og vil utfordre oss på å få til drift og utvikling parallelt. Ut over det fastlagte samarbeidet i SÅTE IKT, og allerede eksisterende samarbeid som f.eks. pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), er det et tydelig politisk signal om å søke samarbeid med andre kommuner der dette er naturlig og formålstjenlig. Det forventes at vi i 2024 vil kunne formalisere samarbeid på flere områder med ulike kommuner i regionen. Foruten potensielle økonomiske effekter, som ikke nødvendigvis viser seg på kort sikt, vil dette kunne gi mer robuste og sterkere fagmiljøer som kan sikre gode tjenester til befolkningen. 

Høy kvalitet på tjenester

Som nevnt er budsjettforslaget for 2024 veldig stramt, med et betydelig antall tiltak for å tilpasse driften til inntektsgrunnlaget. Budsjettforslaget er i balanse uten bruk av fond, og er slik kommunedirektøren ser det realistisk. Kommunen står imidlertid i en økonomisk situasjon som er svært sårbar for endrede forutsetninger og oppdukkende hendelser. Samtidig er det på sin plass å minne om at det tross den vanskelige økonomiske situasjonen leveres tjenester av høy kvalitet hver eneste dag av kommunens ansatte. 

Dokumenter

Økonomiplan 2024-2027 med tilhørende dokumenter finner du her;

Økonomiplan 2024-2027 Ann-Helen Rustad

Økonomiplan 2024-2027 med Årsbudsjett 2024 - Kommunedirektørens forslag.pdf (PDF, 3 MB)

Gebyrregulativ 2024 - Kommunedirektørens forslag.pdf (PDF, 933 kB)

Selvkost 2024 - forslag.pdf (PDF, 2 MB)

SÅTE IKT samarbeidet_vedlegg.pdf (PDF, 2 MB)

Til toppen