Varsel om mindre endring av reguleringsplan for Tekna park

Stor-Elvdal kommune har mottatt søknad fra Nordstu AS v/Kim Arne Fjeld om endring av detaljreguleringsplanen for Tekna park. Søker ønsker at endringen behandles etter forenklet prosess (tidligere kalt mindre endring). Høringsfrist 23.02.2023

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-14 varsler Stor-Elvdal kommune om endring av reguleringsplan Tekna park. Det legges til grunn at endringen i liten grad vil påvirke gjennomføring av planen for øvrig og at endringen ikke går utover hovedrammene i planen og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

Reguleringsplan Tekna park ble vedtatt i kommunestyremøte 26.09.2018 sak 18/52. Det er totalt 5 hyttetomter innenfor reguleringsplanen Tekna park. Ingen av disse er foreløpig bebygd.

Endring som ønskes:
•    § 3.2.4 Tillatt takvinkel økes med 5 grader fra maksimal takvinkel på 30 grader til 35 grader.

Det skal ikke gjøres endringer i plankartet.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 tredje ledd skal endringsforslaget forelegges berørte myndigheter, eiere og festere av eiendommer som direkte berøres, samt andre berørte, slik at de gis anledning til å uttale seg før vedtak treffes. Endringsforslaget sendes derfor på høring.

Merknader

Eventuelle merknader til endringsforslaget merkes med saksnr. 2023/58 og sendes til  postmottak@stor-elvdal.kommune.no eller Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 Koppang.

Eventuelle merknader må være Stor-Elvdal kommune i hende innen den 23.02.2023.

Til toppen